ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد برای دولت: مدیریت پروژه

کاربرد برای دولت: مدیریت پروژه

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای دولت: مدیریت پروژه


مشکل

در كار با مدیریت فرآیند درخواست برای برنامه دولتی چند سازمان، به دنبال یک راه حل فرآیند مدیریت هستیم که بتواند جریان کار را برای ارزیابی های درخواست، شامل تعیین کارها و تمدید مهلت رویدادهای مهم و پیگیری فرآیند گزارشات، به صورت اتوماتیک درآورد. همچنین، می خواهیم که همکاری افراد و گروه ها به دستیابی و ارزیابی درخواست و ویژگیهای امنیتی فرآیند مناسبِ مورد نیاز به خوبی انجام شود. ما یک طرح مدیریت فرآیند کسب و کار را برای انجام تمام این موارد انتخاب کرده ایم.


ذی‌نفعان

درخواست دهندگان برنامه، ارزیابی کنندگان سازمان های دولتی.


راهکار مبتنی بر BPMS

فرآیند مدیریت درخواست با یک زمان محدود ۱۵ دقیقه ای برای کاربران سیستم، ایمن شده است. اطلاعات شخصی مرتبط توسط تمام کاربران وارد می شوند. از فرآیند کاری ما استفاده شده است تا کاربران بتوانند وظیفه خود را با کاربران سیستم های دیگر با یک روش خاص با مهلت زمانی و اخطارهای مناسب انجام دهند. وظایف می توانند طبق انتخاب مالک آنها، به صورت متوالی یا به صورت یکجا انجام شوند. این وظایف، نقش های خاص در فرآیند درخواست هستند. همچنین، یک لیست از سازمان ها در نظر گرفته شده است و برای اشتراک در میان درخواست کنندگان با آنها به کار می رود. این فرآیندِ مدیریت فرآیند کسب و کار کاملاً به صورت الکترونیک و تعاملی است.


مزایا

با اجرای مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار، سرعت پردازش درخواست ها به شدت افزایش یافته است، درحالیکه ریسك های مرتبط با امنیت کاربران به شدت کاهش یافته است.

تعداد بازديد: null