ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآيندها نیز سرمایه هستند، فرآيند اصلی و فرآيندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد برای دولت: مدیریت پروژه

کاربرد برای دولت: مدیریت پروژه

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای دولت: مدیریت پروژه


مشکل

در كار با مديريت فرآيند درخواست برای برنامه دولتی چند سازمان، به دنبال یک راه حل فرآیند مدیریت هستیم که بتواند جریان کار را برای ارزیابی های درخواست، شامل تعیین کارها و تمديد مهلت رویدادهای مهم و پیگیری فرآیند گزارشات، به صورت اتوماتیک درآورد. همچنین، می خواهیم که همکاری افراد و گروه ها به دستیابی و ارزیابی درخواست و ویژگیهای امنیتی فرآیند مناسبِ مورد نیاز به خوبی انجام شود. ما یک طرح مدیریت فرآیند کسب و کار را برای انجام تمام این موارد انتخاب کرده ایم.


ذی‌نفعان

درخواست دهندگان برنامه، ارزیابی کنندگان سازمان هاي دولتی.


راهکار مبتنی بر BPMS

فرآیند مدیریت درخواست با یک زمان محدود ۱۵ دقیقه ای برای کاربران سیستم، ایمن شده است. اطلاعات شخصی مرتبط توسط تمام کاربران وارد می شوند. از فرآیند کاری ما استفاده شده است تا کاربران بتوانند وظیفه خود را با کاربران سیستم های دیگر با یک روش خاص با مهلت زمانی و اخطارهاي مناسب انجام دهند. وظایف می توانند طبق انتخاب مالک آنها، به صورت متوالي یا به صورت یکجا انجام شوند. این وظایف، نقش های خاص در فرآیند درخواست هستند. همچنین، یک لیست از سازمان ها در نظر گرفته شده است و برای اشتراک در میان درخواست کنندگان با آنها به کار می رود. این فرآیندِ مدیریت فرآیند کسب و کار کاملاً به صورت الکترونیک و تعاملي است.


مزایا

با اجرای مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار، سرعت پردازش درخواست ها به شدت افزایش یافته است، درحالیکه ريسك هاي مرتبط با امنیت کاربران به شدت کاهش یافته است.

تعداد بازديد: null