ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد برای تولید؛ دسترسی به امكانات

کاربرد برای تولید؛ دسترسی به امكانات

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای تولید؛ درخواست دسترسی به امكانات


مشکل

یک راه حل مدیریت فرآیند کسب و کار برای استقرار فرآیند مؤثرتر و اتوماتیک برای «تکمیل درخواست مجوز امنیتی کسب وکار» لازم است. فرآیند قبلی در ابتدا دستی بود، که کند و همچنین مستعد خطا بوده و خطرات مرتبط با امنیت را افزایش می داد. همچنین از نظر ارائه گزارش کافی جهت تحقیق و درک موارد، یا ارائه گزارشات مدیریتی دچار نقصان بود.


ذی‌نفعان

کارکنان فعلی و جدید، بازدید کنندگان، مدیران واحد، واحدهای امنیت و پذیرش.


راهکار مبتنی بر BPMS

یک واحد یا مدیر پروژه یک درخواست مجوز امنیتی را در سیستم مطرح می نماید، این درخواست شامل نوعی دسترسی مورد نیاز به امکانات است. سپس این درخواست ها در صورت نیاز به تصویب (یا رد) گواهی حمایت و برای حصول اطمینان از امنیت تایید نهایی توسط افراد مجاز پیگیری می شوند. تمام درخواست های ثبت شده با هدف تهیه گزارش حفظ می شوند. در هر زمانِ داده شده، کاربران مجاز می توانند وضعیت تأییدیه ها را به منظور کاهش موانع پیشرفت و تعیین اینکه آیا شرایط ترقی تضمین شده اند، مشاهده کنند. اگر یک بررسی درخواست در سیستم از آستانه زمان تعیین شده برای آن بگذرد، یک ایمیل اخطار ارسال می شود تا در مورد این تأخیر اخطار دهد. یادآور تمدیدِ نشان به صورت اتوماتیک برای حمایت از کارکنان پس از ۱۱ ماه فرستاده می شود. یک پایگاه داده متمرکز که از تمام جهات پذیرش یا امنیت، اطلاعاتی معتبر از یک بازدید کننده و سطح مناسبی از دسترسی را فراهم می کند، می تواند مشاهده شود.


مزایا

با اجرای فرآیند درخواست مجوز مبتنی بر مدیریت فرآیند کسب و کار، امکان اجرای درخواست های دسترسی به شدت ساده شده و به صورت اتوماتیک، سریعتر و ایمن تر تکمیل می شوند. همچنین اکنون توانایی افزایش دید مدیریت از طریق گزارش برنامه ریزی شده را داریم.

تعداد بازديد: null