ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآيندها نیز سرمایه هستند، فرآيند اصلی و فرآيندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در دولت: مدیریت کسب سود

کاربرد در دولت: مدیریت کسب سود

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای دولت: مدیریت کسب سود


مشکل

افزایش بازده عملیاتی و کاهش هزینه ها از طریق تدارکات الکترونیکی


ذی‌نفعان

کارکنان، پیمانکاران، مدیران


راهکار مبتنی بر BPMS

راه حل تدارکات الکترونیک بر اساس مدیریت فرآیند کسب و کار، هسته سیستم کسب و کار سازمانی جدید می باشد. این راه حل در زمینه مدیریت بهتر تدارکات مورد نیاز برای چرخه خريد، ایجاد بازده و خرید یک مرحله ای یکپارچه شده برای تیم های تدارکات، کمک می کند. این سیستم، یک راه حل يكپارچه است که عملکردها، سیستم ها، پرسنل و تدارکات را در یک چارچوب بر اساس فرآیند و همکاری هاي لازم، به یکدیگر مرتبط می سازد. این راه حل صد در صد تحت وب بوده و اين امر پذیرش آن توسط کارکنان، پیمانکاران و مدیران را افزايش بخشيده و برای تمام ذي نفعان یک سیستم مجزا برای مدیریت تمام فعالیتهای قبل، در طول و پس از استقرار فراهم می نماید. از آنجایی که این سیستم استفاده از بهترین عملکردهای تهیه و تدارکات را استاندارد و منطبق بر فرآیند می سازد، انعطاف پذیری قابل توجهی را برای پذیرش ساده تغییرات مورد نیاز، ارائه می نماید.


مزایا

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار فرآیندهای تهیه و تدارک را به صورت بهینه درآورده و جهت اجرای مؤثر این خط مشی، کاهش زمانهای چرخه کسب سود و صرفه جویی در هزینه کسب سود، مؤثر خواهد کرد.

تعداد بازديد: null