عنوان بندی ارزیابی

ارزیابی

ارزشیابی و بهبود فرآیندهای کسب و کار و بررسی صلاحیت محیط اجرای آن‌ها است.

چرخه حیات فرآیند؛ فاز ارزیابی فرآيند

چرخه حیات فرآیند؛ فاز ارزیابی فرآیند


مرحله‌ی ارزیابی از اطلاعات دردسترس برای ارزشیابی و بهبود مدل‌ها و شیوه‌های پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار استفاده می‌کند. اطلاعات اجرایی به‌وسیله‌ی پایش فعالیت‌های کسب و کار و فنون استخراج ارزشیابی می شوند.

"هدف این فنون تعیین کیفیت مدل‌های فرآیندهای کسب و کار و بررسی صلاحیت محیط اجرای آن‌ها است."

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چرخه حیات فرآیند؛ فاز تصویب و فعال سازی                                                                                     چرخه حیات فرآیند؛ فاز مدیریت اجرایی و ذی‌نفعان »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟