مدیریت فرآیند کسب و کار - BPM - عنوان

مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS

مدیریت فرآيند كسب وكار یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآيند با هدف توسعه کیفیت محصولات و خدمات مي باشد.

مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار BPM


فرآيند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط به هم بوده که محصول خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به درون داده های خاصی (ورودی) نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می سازند.

فرآيند، یک سری منطقی از تراکنش های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی ها تبدیل می کند.

فرآيندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان باید فرآيندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرآيند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد. فرآيند، معرف یک یا دسته ای از فعل و انفعالات است که به منظور تبدیل داده ها به باز داده ها انجام می گیرد.
در یک تعریف معادل می توان گفت فرآيند، یک سری منطقی از تراکنش های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی ها تبدیل می کند.

انواع فرآيندها:
سه نوع فرآيند کسب و کار وجود دارد :

•    فرآيند های مدیریتی:
این فرآيند ها فعالیتهای نظام مند مثل مدیریت راهبردی و نحوه اداره سازمان را حمایت می کنند.

•    فرآيند های عملیاتی (اصلی):
این فرآيند ها ارزشی را در راستای کسب و کار اصلی سازمان ایجاد  می کنند. مثل خرید، تولید، بازاریابی و فروش.

•    فرآيند های پشتیبانی:
این فرآيندها فرآيند های عملیاتی را پشتیبانی می کنند. مثل حسابداری، استخدام و فناوری اطلاعات.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« ویژگیهای BPMS شبکه فردا       « تاریخچه مديريت فرآيند كسب و كار »          « طبقه بندی فرآيندهای كسب و كار »       « چرخه حيات فرآيند كسب و كار »

« بهبود مستمر مدیریت فرآیند کسب و کار »     « کاربرد BPMS در سازمان های دولتی و خصوصی »      « مدلسازی فرآيند کسب و کار »      « فرآيند گرایی »