عنوان بندی تعالی BPMS

تعالی BPMS

زمانی که تصمیم می گیرید بهبود فرآیند را بپذیرید، از کجا شروع می کنید؟ BPMS شبکه فردا با در اختیار گذاشتن ابزارهای نظارتی امکان یافتن گلوگاه ها و بهبود آنها را به شما می دهد.

بهبود مستمر فرایند کسب و کار

از مزایای بهبود فرآیند می توان در تمامی سطوح یک سازمان استفاده نمود. اما این نكته كه بهبود فرآیند از كجا آغاز شود تأثیر شگرفی بر موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار در طول زمان خواهد داشت. از نظر مفهومی، نکته اصلی " برنامه ریزی بزرگ، شروع کوچک و تکرار " است. به این معنی که انتخاب یک پروژه اولیه قابل مدیریت با پیچیدگی فرآیند اندک و تأثیر بالا بر كسب و كار، با توسعه موفقیت ها و بکارگیری بهترین عملکردها در دیگر محدوده های کسب و کار، همراه است. نمودار زیر نشان دهنده چگونگی تطابق حوزه های فرایندهای کسب و کار به منظور ارزیابی نقطه بهینه برای آغاز استقرار مدیریت کسب و کار می باشد:

فرآیندهایی که بر درآمد، هزینه یا مشتریان تأثیر زیادی دارند و در این محور نشان داده شده اند

موارد اصلی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته اند، درارتباط با سطح تأثیرگذاری که این فرآیندها بر کسب و کار دارند، است.(فرآیندهایی که بر درآمد، هزینه یا مشتریان تأثیر زیادی دارند و در این محور نشان داده شده اند)، همانند سطح پیچیدگی فرآیند (شامل مواردی همچون تعداد مراحل فرآیند، نقاط یکپارچه سازی، افراد درگیر و...). به طور ایده آل، باید کار را با فرآیندی با تأثیرگذاری سطح بالا ونیز با پیچیدگی پایین شروع کرد. تأثیرگذاری سطح بالا به این معنی است که موضوع فرآیند توسط مدیریت ارشد مورد توجه قرار گرفته است و پیچیدگی اندک به این معنی است که فرصت برای موفقیت بسیار بالاست. بهبود اولیه از این نوع معمولاً می تواند از طریق خدمات مشاوره ای در خصوص مدیریت فرآیند کسب و کار صورت گیرد و می توان نسبتاً سریع آن را اجرا نمود. توسعه این بهبود اولیه (و بهترین عملکردهای آن بهبود) به اجرای پروژه های مدیریت فرآیند کسب و کار جدید در طول سازمان کمک خواهد کرد. در این سطح است که می توان توسعه یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار را مورد توجه قرار داد.

ایجاد مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار ، یا مراکز صلاحیت فرآیند کسب و کار، بر سطح موفقیت به دست آمده از ابتکارات مدیریت فرآیند کسب و کار تأثیر مستقیم دارند. همانطور که اگر بخشی از پیگیری های پروژه های اولیه مدیریت فرآیند کسب و کار فردی به بخشی از مدیریت فرآیند کسب و کار سازمانی انتقال یابد، استقرار یک مرکز صلاحیت فرآیند کسب و کار برای دستیابی به موفقیت ضروری است. مرکز صلاحیت فرآیند کسب و کار به عنوان یک مشاور درونی عمل می کند و فرایندی را پیشنهاد می نماید که فراهم کننده خدماتی برای ابتکارات گوناگون مدیریت فرآیند کسب و کار می باشد. این فرایند توانمندساز سازمان در مسیر توسعه با استفاده از مدیریت فرآیند کسب و کار خواهد بود. یک مرکز صلاحیت فرآیند کسب و کار، یک مرحله ضروری جهت تسهیل تلاشهای مدیریت فرآیند کسب و کار سازمانی است.

مدیریت فرآیند کسب و کار، بیش از یک فناوری است، یک روش مدیریت کسب و کار است که موارد زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

چگونه افراد با یکدیگر کار می کنند؟

چگونه سیستم ها با یکدیگر کار می کنند؟

و چگونه دو اردوگاه کاری با یکدیگر کار می کنند؟

بنابراین، بازآفرینی فرآیندهای کسب و کار، یک نقطه مجزا از هدف نمی باشد، بلکه حركتی در جهت بهبود مداوم فرآیند است. یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، یک راهنما است که تمام ترکیبات مورد نیاز سازمان در راستای مدیریت فرآیند کسب و کار را فراهم می آورد. یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار مؤثر، شامل یک تصور غیر عملی فرآیند است که چه کسی چگونگی فرآیندهای در حال اجرای شرکت که موجب عملکرد و سود دهی نتیجه اصلی می شود و چگونه آنها می توانند توسعه یابند، را درک می کند. متخصص ابزار مدیریت فرآیند کسب و کار، معمار سازمانی و متخصصان حوزه چندین پروژه، همانند یک مدیر پروژه مدیریت فرآیند کسب و کار کسانی از افراد کسب و کار هستند که پروژه هایی را در محدوده مخصوص به خودشان ارائه می دهند.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟