عنوان بندی تعالی BPMS

تعالی BPMS

زمانی که تصمیم می گیريد بهبود فرآیند را بپذیريد، از کجا شروع می کنید؟ BPMS شبکه فردا با در اختیار گذاشتن ابزارهای نظارتی امکان یافتن گلوگاه ها و بهبود آنها را به شما می دهد.

BPMS تعالی گرا

بهبود مستمر سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار


از مزایای بهبود فرآیند می توان در تمامي سطوح یک سازمان استفاده نمود. اما اين نكته كه بهبود فرآيند از كجا آغاز شود تأثیر شگرفي بر موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار در طول زمان خواهد داشت. از نظر مفهومی، نکته اصلی "برنامه ریزی بزرگ، شروع کوچک و تکرار" است. به این معنی که انتخاب یک پروژه اولیه قابل مدیریت با پیچیدگی فرآیند اندک و تأثیر بالا بر كسب و كار، با توسعه موفقیت ها و بکارگیری بهترین عملکردها در دیگر محدوده های کسب و کار، همراه است. نمودار زیر نشان دهنده چگونگی تطابق حوزه های  فرایندهای کسب و کار به منظور ارزیابی نقطه بهینه برای آغاز استقرار مدیریت کسب و کار می باشد:

فرآیندهایی که بر درآمد، هزينه یا  مشتریان تأثیر زیادی دارند و در این محور نشان داده شده اند

تأثیرگذاری فرآیند در ابعاد زير:

  • - درآمدبهبود مداوم فرآیند کسب وکار

  • - هزينه

  •  - خدمات مشتری

  •  - چرخه زمان

پیچیدگی فرآیند از نقطه نظرات زير:

  • - معاملات

  • - مراحل فرآیند  

  • - سازمانها

  • - نقاط یکپارچه سازی

  • - استثنائات  فرآیند 

  • - شرکت کنندگان فرآیند

موارد اصلی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته اند، درارتباط با سطح تأثيرگذاري که این فرآیندها بر کسب و کار دارند، است.(فرآیندهایی که بر درآمد، هزينه یا  مشتریان تأثیر زیادی دارند و در این محور نشان داده شده اند)، همانند سطح پیچیدگی فرآیند (شامل مواردي همچون تعداد مراحل فرآیند، نقاط یکپارچه سازی، افراد درگير و...). به طور ایده آل، بايد کار را با فرآيندي با تأثيرگذاري سطح بالا ونيز با پیچیدگی پایین شروع کرد. تأثيرگذاري سطح بالا به این معنی است که موضوع فرآيند توسط مدیریت ارشد مورد توجه قرار گرفته است و پیچیدگی اندک به این معنی است که فرصت برای موفقیت بسیار بالاست. بهبود اولیه از اين نوع معمولاً می تواند از طریق خدمات مشاوره اي در خصوص مدیریت فرآیند کسب و کار صورت گيرد و مي توان نسبتاً سریع آن را اجرا نمود. توسعه این بهبود اولیه (و بهترین عملکردهای آن بهبود) به اجرای پروژه های مدیریت فرآیند کسب و کار جدید در طول سازمان کمک خواهد کرد. در این سطح است که مي توان توسعه یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار را مورد توجه قرار داد.
ایجاد
مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، یا مراکز صلاحیت فرآیند کسب و کار، بر سطح موفقیت به دست آمده از ابتکارات مدیریت فرآیند کسب و کار تأثیر مستقیم دارند. همانطور که اگر بخشي از پیگیری هاي پروژه های اولیه مدیریت فرآیند کسب و کار فردی به بخشی از مدیریت فرآیند کسب و کار سازمانی انتقال يابد، استقرار یک مرکز صلاحیت فرآیند کسب و کار برای دستیابی به موفقیت ضروری است. مرکز صلاحیت فرآیند کسب و کار به عنوان یک مشاور درونی عمل می کند و فرایندی را پیشنهاد می نماید که فراهم کننده خدماتی برای ابتکارات گوناگون مدیریت فرآیند کسب و کار می باشد. این فرایند توانمندساز سازمان در مسیر توسعه با استفاده از مدیریت فرآیند کسب و کار خواهد بود. یک مرکز صلاحیت فرآیند کسب و کار، یک مرحله ضروری جهت تسهیل تلاشهای  مدیریت فرآیند کسب و کار سازمانی  است.
مدیریت فرآیند کسب و کار، بیش از یک فناوری است، یک روش مدیریت کسب و کار است که موارد زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

•    چگونه افراد با یکدیگر کار می کنند؟
•    چگونه سیستم ها با یکدیگر کار می کنند؟
•    و چگونه دو اردوگاه کاری با یکدیگر کار می کنند؟

بنابراین، بازآفرینی فرآیندهای کسب و کار، یک نقطه مجزا از هدف نمی باشد، بلکه حركتي در جهت بهبود مداوم فرآیند است. یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، یک راهنما است که تمام ترکیبات مورد نیاز سازمان در راستای مدیریت فرآیند کسب و کار را فراهم مي آورد. یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار مؤثر، شامل یک تصور غیر عملی فرآیند است که چه کسی چگونگی فرآیندهای در حال اجرای شرکت که موجب عملکرد و سود دهی نتیجه اصلی می شود و چگونه آنها می توانند توسعه یابند، را درک می کند. متخصص ابزار مدیریت فرآیند کسب و کار، معمار سازمانی و متخصصان حوزه چندین پروژه، همانند یک مدیر پروژه مدیریت فرآیند کسب و کار کسانی از افراد کسب و کار هستند که پروژه هایی را در محدوده مخصوص به خودشان ارائه می دهند.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

 « مدیریت اجرایی و ذی‌نفعان                                                                                                        مرکز تعالی مدیریت فرایند »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟