عنوان بندی طراحی و تحلیل

طراحی و تحلیل

بررسی‌ فرآیند، محیط سازمانی و فنی آن‌ و تعریف، بازنگری، تثبیت و قالب بندی و تصویب روش و مدل‌ ویژه‌ی انجام آن فرآیند کسب‌ و کار

چرخه حیات فرآیند؛ فاز طراحی و تحلیل

چرخه حیات فرآیند؛ فاز طراحی و تحلیل


در مرحله‌ی نخست چرخه‌ی حیات فرآیندهای کسب و کار، بررسی‌های مربوط به فرآیندهای کسب‌ و کار و محیط سازمانی و فنی آن‌ها انجام می‌گیرد. بر مبنای این بررسی‌ها، فرآیندهای کسب و کار تعریف، بازنگری، تثبیت، و در قالب مدل‌های ویژه‌ی فرآیندهای کسب و کار نمایش داده می‌شوند.
مدل‌های رایج فرآیندهای کسب و کار که در قالب نمودارهای گرافیکی نشان داده می شوند، تعامل بر سر این فرآیندها را آسان می‌کنند؛ به‌نحوی که ذی‌نفعان مختلف بتوانند با اثربخشی قابل قبولی با هم تعامل و فرآیندهای کسب و کار را پالایش نمایند.
در این مرحله علاوه بر فنون مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار از فنون اعتباردهی، شبیه سازی و تثبیت نیز استفاده می‌شود. مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار مهمترین بخش فنی کار در طراحی فرآیند است. بر مبنای بررسی و یافته‌های فعالیت‌های بهبودِ فرآیندهای کسب‌وکار، توصیف غیررسمی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از یک روش خاص مدلسازی فرآیندهای کسب و کار به صورت رسمی درمی‌آید.
پس از طراحی اولیه‌ی یک فرآیند کسب و کار، نوبت به اعتباردهی به آن می‌رسد. یک ابزار مفید مورد استفاده در اعتباردهی به یک فرآیند کسب و کار، کارگاه است. افراد مرتبط با یک فرآیند می توانند در قالب کارگاه به بیان نظرات خود درباره ی آن بپردازند. شرکت کنندگان در کارگاه بررسی می‌کنند که آیا همه‌ی نمودهای معتبر فرآیندهای کسب و کار در مدل مورد نظر منعکس شده است یا خیر.
برای پشتیبانی از فرآیند اعتباربخشی می توان از فنون شبیه‌ سازی استفاده کرد؛ زیرا برخی زنجیره‌های اجرایی نامطلوب را می‌توان به نحوی شبیه‌ سازی کرد که نواقص مدل فرآیند را نشان دهد. شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار هم چنین به ذی‌نفعان اجازه می دهد که قدم به قدم یک فرآیند را از جهت صحت آن در نمایش رفتار واقعی پایش نمایند. اغلب سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار محیطی را برای شبیه‌ سازی در نظر گرفته‌اند که می توان در این مرحله از آن‌ها استفاده نمود.

"مدیریت فرآیندهای کسب و کار دارای یک طبیعت تکاملی است"

زیرا مدل فرآیند مورد تحلیل قرار گرفته و بهبود می یابد؛ به طوری که واقعاً منعکس کننده‌ی فرآیندهای کسب و کار مطلوب و فاقد اجزاء نامطلوب باشد.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چرخه حیات فرآیند كسب و كار                                                                                                                   چرخه حیات فرآیند؛ فاز پیکربندی »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟