عنوان بندی طراحی و تحلیل

طراحی و تحلیل

بررسی‌ فرآيند، محیط سازمانی و فنی آن‌ و تعریف، بازنگری، تثبیت و قالب بندی و تصویب روش و مدل‌ ویژه‌ی انجام آن فرآيند کسب‌ و کار

چرخه حیات فرآیند؛ فاز طراحی و تحلیل

چرخه حیات فرآیند؛ فاز طراحی و تحلیل


در مرحله‌ی نخست چرخه‌ی حیات فرآيندهای کسب و کار، بررسی‌های مربوط به فرآيندهای کسب‌ و کار و محیط سازمانی و فنی آن‌ها انجام می‌گیرد. بر مبنای این بررسی‌ها، فرآيندهای کسب و کار تعریف، بازنگری، تثبیت، و در قالب مدل‌های ویژه‌ی فرآيندهای کسب و کار نمایش داده می‌شوند.
مدل‌های رايج فرآيندهای کسب و کار که در قالب نمودارهای گرافیکی نشان داده می شوند، تعامل بر سر این فرآيندها را آسان می‌کنند؛ به‌نحوی که ذی‌نفعان مختلف بتوانند با اثربخشی قابل قبولی با هم تعامل و فرآيندهای کسب و کار را پالایش نمایند.
در این مرحله علاوه بر فنون مدل‌سازی فرآيندهای کسب‌وکار از فنون اعتباردهی، شبیه سازی و تثبیت نیز استفاده می‌شود. مدل‌سازی فرآيندهای کسب‌وکار مهمترین بخش فنی کار در طراحی فرآيند است. بر مبنای بررسی و یافته‌های فعالیت‌های بهبودِ فرآيندهای کسب‌وکار، توصیف غیررسمی فرآيندهای کسب و کار با استفاده از یک روش خاص مدلسازی فرآيندهای کسب و کار به صورت رسمی درمی‌آید.
پس از طراحی اولیه‌ی یک فرآيند کسب و کار، نوبت به اعتباردهی به آن می‌رسد. یک ابزار مفید مورد استفاده در اعتباردهی به یک فرآيند کسب و کار، کارگاه است. افراد مرتبط با یک فرآيند می توانند در قالب کارگاه به بیان نظرات خود درباره ی آن بپردازند. شرکت کنندگان در کارگاه بررسی می‌کنند که آیا همه‌ی نمودهای معتبر فرآيندهای کسب و کار در مدل مورد نظر منعکس شده است یا خیر.
برای پشتیبانی از فرآيند اعتباربخشی می توان از فنون شبیه‌ سازی استفاده کرد؛ زیرا برخی زنجیره‌های اجرایی نامطلوب را می‌توان به نحوی شبیه‌ سازی کرد که نواقص مدل فرآيند را نشان دهد. شبیه سازی فرآيندهای کسب و کار هم چنین به ذی‌نفعان اجازه می دهد که قدم به قدم یک فرآيند را از جهت صحت آن در نمایش رفتار واقعی پایش نمایند. اغلب سیستم‌های مدیریت فرآيندهای کسب و کار محیطی را برای شبیه‌ سازی در نظر گرفته‌اند که می توان در این مرحله از آن‌ها استفاده نمود.

"مدیریت فرآيندهای کسب و کار دارای یک طبیعت تکاملی است"

زیرا مدل فرآيند مورد تحلیل قرار گرفته و بهبود می یابد؛ به طوری که واقعاً منعکس کننده‌ی فرآيندهای کسب و کار مطلوب و فاقد اجزاء نامطلوب باشد.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چرخه حيات فرآيند كسب و كار                                                                                                                   چرخه حیات فرآیند؛ فاز پیکربندی »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟