ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در فروش؛ کاتالوگ قیمت

کاربرد در فروش؛ کاتالوگ قیمت

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای خدمات فروش مخابرات؛ کاتالوگ قیمت


مشکل

برای اتوماتیک نمودن فرآیندهای مربوط به کاتالوگ قیمت محصول به صورت دستی به یک راه حل مدیریت فرآیند کسب و کارنیاز است. این فرآیندها شامل ثبت تغییرات داده های قیمت گذاری، مدیریت توافقات یارانه با تولید کنندگان و به روز رسانی حمل محصول به صورت ماهیانه، می باشند. این به روز رسانی های حمل، ناکافی و مستعد خطا می باشند.


ذی‌نفعان

بخش خدمات الکترونیک مشتریان، واحدهای تهیه گزارش و عملکردهای مالی، مدیران قیمت گذاری محصول.


راهکار مبتنی بر BPMS

در کاتالوگ اتوماتیک قیمت محصول، از لایه های متعدد اطلاعات، برای اطلاعات سوابق محصول استفاده شده است. داده های قیمت گذاری محصول، داده های حمل محصول و هرگونه به روز رسانی برای این اطلاعات به صورت الکترونیک در لیست های کشویی قرار می گیرند، در پایگاه داده های سرور حفظ شده اند و از طریق واسط های سرور اجرا می شوند. فرآیند به روز رسانیِ حمل محصول به صورت ماهیانه شروع می شود که طی آن یک عضو از تیم تدارکات در بخش خدمات الکترونیک مشتری وارد اطلاعات حمل محصول دریافت شده از هر تولید کننده، شود. سپس، سیستم در برابر هر گونه توافقات یارانه ای به داده ها اعتبار می بخشد و یارانه را محاسبه می کند. یک عضو از امور مالی به کاتالوگ قیمت محصول برای ارجاع متقابل به منظور صورتحساب بارگیری حمل و نقل دسترسی دارد. سیستم تا دریافت گزارشات حمل محصول از تولید کننده و ثابت شدن اعتبار آن منتظر می ماند، پس از آن یک اطلاعیه می فرستد و طی آن اعلام می کند که داده ها در دسترس گروه عملیات مالی قرار دارند.


مزایا

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار با استفاده از یک سیستم واحد، اتوماتیک و پایگاه داده های الکترونیکی، میزان خطاها در گزارشات مربوط به محصول را کاهش می دهد. همچنین این سیستم کارایی کاتالوگ قیمت محصول را افزایش داده، گزارش سیستم را به صورت اتوماتیک و انعطاف پذیر ارائه می دهد و زمانی را که کارکنان صرف انجام فرآیند می نمایند، کاهش می دهد.

تعداد بازديد: null