BPM و فناوری تعاملی_عناوین

BPM و فناوری تعاملی

فناوری BPM، مزایای فناوری تعاملی رانیز در نظر می گیردو با سیستم های قوانین کسب و کار اجازه اضافه شدن قوانین پیچیده به انواع ورودی ها و ارائه نوعی از خروجی را می دهد و تکنیک های هوش تجاری و مدیریت عملکرد با دیدگاه تاریخی در قالب گزارش و داشبوردها امکان استفاده از فناوری مانیتورینگ را ارائه می کنند.

BPM و فناوری تعاملی

BPM و فناوری تعاملی


فناوری BPM، هم چنین مزایای فناوری تعاملی را از هر دو راه مستقیم و غیر مستقیم در نظر می گیرد. ارسال هشدارها از طریق ایمیل درباره رویدادها یا اقدامات متنوع در برنامه­ هایی که از طریق فناوری BPM ایجاد شده اند، اصلاً غیر معمول نیست. این نوع هشدارها افراد را به برنامه های کاربردی باز می گردانند و بنابراین کاری می تواند ادامه یابد.

اما در یک مفهوم گسترده، بسیاری از مراحل در یک مدل فرآیند کسب و کار نمی تواند خودکار باشد. این فرآیند تا زمانی که با این مراحل مواجه شود ادامه می یابد و سپس افراد درگیر در فرآیند باید کاری را که این مراحل نیاز است (مانند تائید مرخصی یکی از کارکنان و یا تعیین قیمت یک کالا) را انجام دهند. غالباً، آن ها این کار را بر اساس اطلاعاتی که برنامه خودکارسازی فرآیند فراهم می کند، انجام می دهند، و سپس نتایج حاصل از آن کار برای راه اندازی مجدد جریان خودکارسازی به کار گرفته می شود. در این بین، افراد از تمام فناوری ها و ابزارهایی که در اختیار داشته باشند که شامل فناوری تعاملی نیز هست، استفاده می کنند.

نقش قوانین کسب و کار

در هنگام خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار پیچیده، طراحان فرآیند، با تصمیم های دشواری که باید اتخاذ شوند رو به رو می شوند. به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که سفارشات خود را به یکی از شرکت های وابسته ارسال می کند. سایر مشکلات مشابه می توانند شامل محاسبه امتیاز اعتبار، ارزیابی درست مکانیزم توزیع، یا انتخاب نرخ مالیات مناسب باشد. فناوری که به عنوان قوانین کسب و کار شناخته می شود برای مدیریت این گونه پیچیدگی ها و افزایش قابلیت شکل پذیری خودکارسازی در این موارد ایجاد شده است. سیستم های قوانین کسب و کار اجازه اضافه شدن قوانین پیچیده به انواع ورودی ها و ارائه نوعی از خروجی یا پشتیبانی برای یک تصمیم را می دهند.

علم تجزیه و تحلیل و فناوری مانیتورینگ

یک مدل فرآیند کسب و کار مراحل اجرای یک وظیفه یا فعالیت را به روشنی تعریف می کند، که نظارت بر جریان کار در گذشته، و در حال و تلاش برای پیش بینی آینده را آسان می کند. تکنیک های هوش تجاری و مدیریت عملکرد در فعالیت های فرآیند کسب و کار نگاهی رو به عقب دارند و یک دیدگاه تاریخی در قالب گزارش ها و داشبوردها ارائه می کنند. نظارت بر فعالیت های کسب و کار و پردازش رویدادهای پیچیده برای تجزیه و تحلیل کاری که در زمان واقعی در فرآیند کسب و کار انجام می شود، استفاده می شوند به طوری که الگوها را آشکار می کنند و مشکلات و فرصت ها را در زمان مناسب شناسایی می کند. تجزیه و تحلیل پیش بینی شده و شبیه سازی برای پیش بینی نتایج آینده یک کسب و کار یا مقایسه سناریوها از مدل فرآیند کسب و کار و داده های جمع آوری شده استفاده می کنند. هر کدام از انواع این فناوری ها ممکن است با اجزایی از BPMS  یکپارچه شده باشند.

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« SOA و BPM                                                                                                                                      چه شاخه هایی از فناوری BPM وجود دارد؟ »