عنوان بندی مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند کسب و کار بصورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. به این صورت که در هر مدل، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.

مدل هاي فرآيند

مدل های فرآيند


در این صفحه، متا مدل فرآيند ساده معرفی شده است. تمرکز این بخش بر ارائه متا مدلي است که می توان  برای نشان دادن اجزای اصلی هر متا مدل فرآيند مورد استفاده قرارگیرد. هرگونه تلاش براي مدل سازی فرآيند، با شناسایی مفاهیم اصلی که نیاز به بیان آنهاست، شروع می شود. در متامدل سازی، مفاهیمی که ارائه می شوند، مدل ها هستند.
مدل های زیر به عنوان مفاهیم اصلي در
متا مدل فرآيند شناخته شده است:
۱- مدل فرآيند: یک
مدل فرآيند، مجموعه ای از فرآیندهای با ساختار مشابه ارائه می دهد. مدل های فرآیند سلسله مراتب دو سطحي دارند، بنابراین هر مدل فرآيند شامل مجموعه ای از مدل های فعالیت  می شود. هر مدل فرآيند متشکل از گره ها و لبه های بی واسطه (مستقیم) است.
الف- لبه Edge : لبه هاي مستقیم براي بیان روابط بین گره ها در یک
مدل فرآيند استفاده می شود.
ب - گره Node : گره در
مدل فرآيند می تواند یک مدل فعالیت، یک مدل رویداد، یا مدل دروازه باشد. در ادامه این مفاهیم بیان شده اند.

مدل هاي فعالیت:
مدل فعالیت واحدهاي کار انجام شده در یک فرآيند کسب و کار را توصیف مي كند. هر مدل فعالیت می تواند بيشتر از یک بار در یک
مدل فرآيند ظاهر شود. هیچ مدل فعالیتی نمی تواند در مدل های فرآيند گوناگون ظاهر شود.  گره مدل فعالیت به عنوان تقسیم و یا پیوستن به گره ها، نقشي ندارند. به عنوان مثال، هر یک از مدل هاي فعالیت دقیقا یک لبه ی دریافتی و دقیقا یک لبه خروجی دارد.
۲- مدل رویداد: مدل های رویداد، وقایع حالتهای مربوط به یک فرآيند کسب و کار است. نمونه های فرآيند Process instances با رويدادها، آغاز و پایان مي يابند، بنابراین
مدل های فرآيند نیز با مدل های رویداد آغاز و پایان مي يابند.

مدل های دروازه Gateway Models :
دروازه ها به منظور ساختارهای جریان كنترل استفاده می شود، مانند توالی، تقسیم و پیوستن گره ها.
دروازه ها در جریان توالی فرآيند بکار می رود تا واگرایی و همگرایی جریان فرآيند را از طریق تصمیم گیری نشان دهد.

انواع دروازه

دروازه انحصاري مبتني بر داده : نشان می دهد که یکی از ۲ مسیر باید انجام شوند.

دروازه انحصاري مبتني بر دادهData-based exclusive gateway

دروازه انحصاري مبتني بر رويداد : مانند مورد اول است با این تفاوت که معمولا خروجی مسیر انتخاب شده یک رويداد است.

دروازه انحصاري مبتني بر رويدادEvent-based exclusive gateway

دروازه مشمول : یعنی حداقل یک مسیر از چند مسیر باید انجام شود (همه مسیرها هم می تواند انجام شود.)

دروازه مشمول  Inclusive gateway

دروازه موازي : همان مفهومِ (و منطقي)  را دارد یعنی هر دو مسیر باید انجام شود.

Parallel gateway

دروازه پيچيده : برای جریان های پیچیده به کار می رود.

دروازه پيچيده  Complex gateway

هر مدل فرآيند، حاوی عناصری در سطح مدل است. به عنوان مثال، مدل فعالیت. نمونه هاي فرآيند از نمونه فعالیت Activity instance تشکیل شده است. سطح مدل و سطح نمونه نه تنها برای فعالیت، بلکه برای رويداد و دروازه نگهداري Hold مي شود. در قوانین مدل فرآيند، مدل از يك رویداد شروع می شود. از "آنجا که وقایع توسط اشخاص منحصر به فرد قابل تعریف هستند، نمونه رویداد نیز به نام رويدادها ناميده مي شوند."
جریان کنترل در
مدل های فرآيند توسط مدل دروازه نشان داده مي شود. همانند فعالیت ها و رویدادها، دروازه ها در مدل فرآيند، توسط مدل دروازه نشان داده شده است. این بازنمایی صریح اجازه می دهد تا توجه ما به موارد دروازه برای نمونه روند افزايش يابد. این نكته كه، هر مدل دروازه می تواند چندین بار در يك نمونه فرآيند داده شده استفاده شود، بسيار مفيد است. برای مثال، آن را بخشی از یک حلقه در نظر بگيريد. رويدادهاي مختلف از دروازه داده شده، می توانند خواص مختلف داشته باشد. به عنوان مثال، همانطور كه در شكل مي بينيد دروازه می تواند در یک نمونه، شاخه 1 را انتخاب کند در حالی که در تکرار بعدی، می تواند شاخه 2 استفاده کند. اگر نمونه های دروازه های گوناگون برای یک مدل دروازه داده شده در زمینه مدل فرآیند داده شده، وجود داشته باشد، این وضعیت می تواند به درستی ارائه شود. در مثال بحث شده، نمونه دروازه اولی شاخه 1 و دومی شاخه 2 را انتخاب کرده است.
گام بعدی در مدل سازي، مربوط به شناسایی و رسمی سازي روابط بین این مفاهیم است.

مدل هاي فرآيند 1

گونه هاي نشانه گذاری مدلسازی فرآيند کسب و کار :
• گره هاي مدل رویداد توسط دایره نشان داده شده است. مدل رویداد پايانی توسط یک دایره ضخیم نشان داده است.
• مدل فعالیت توسط مستطیل با لبه های گرد نشان داده شده است.
• مدل دروازه توسط لوزي نشان داده شده است.
• لبه ها بوسیله یال ها  بین گره ها نشان داده شده است.
در اين مثال، يك سفارش دریافت شده است، که در حال حاضر نیاز به بررسی خواهد داشت. هنگامی که این رويداد رخ می دهد، سفارش نیاز به تجزیه و تحلیل دارد، كه توسط مدل فعاليت تجزیه و تحلیل سفارش و لبه اتصال گره رویداد N1 به تجزیه و تحلیل سفارش نشان داده مي شود. پس از تجزیه و تحلیل سفارش، گره دروازه استفاده می شود تا تصمیم بگیرند که آیا بررسي ساده و یا بررسی های پیشرفته مورد نیاز است؟

مدل هاي فرآيند 2

هنگامی که فعالیت بررسي انتخاب و کامل شود، مدل دروازه ای N6 فعال می شود و فرآيند با مدل رویداد نهایی N7 كامل مي شود.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« ازعملکرد تا فرآيند                                                                                                                                 مدلسازی داده هاي فرآيند »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟