ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در سیستم سلامت و بهداشت؛ برآورد و مدیریت ريسك

کاربرد در سیستم سلامت و بهداشت؛ برآورد و مدیریت ريسك

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای سیستم سلامت و بهداشت؛ برآورد و مدیریت ریسك


مشکل

برآورد مالی و مدیریت ریسك از چالشهایی هستند که بیشتر سازمانها با آن روبرو هستند. حمایت از سرمایه گذاران از طریق بهبود اعتبار شرکت، کلاهبرداریهای حسابداری و شرکت را آشکار می کند که این موضوع اهمیت بسزایی در هر سازمان دارد. در اینجا از مدیریت فرآیند کسب و کار در فرآیندهای مالی مطابق با چارچوب های خاص صنعت، تعیین کننده تست های کنترل، تعیین ریسك ها و افزایش موارد پیگیری استفاده می شود. با یکپارچه نمودن تمام اطلاعات حسابرسی در یک واسط کاربری واحد و مبتنی بر وب، مدیریت فرآیند کسب و کار کمک می کند تا ریسك های مالی را مدیریت کرده و از برآورد آن به اطمینان دست یابیم.


ذی‌نفعان

مدیریت اجرایی، کنترل کنندگان مالی، تیم های ممیزی داخلی، فناوری اطلاعات.


راهکار مبتنی بر BPMS

تیم های ممیزی داخلی در ابتدا داده های مالی را در چارچوب کنترل صنایع خاص قرار می دهند. سپس فرآیندهای مالی باید با کارهایی که به صورت ماهیانه، سه ماهه یا سالیانه فرستاده می شوند، به صورت مستند درآیند. پس از آن تیم های حسابرسی داخلی از تست های کنترل استفاده کرده و نتایج را بر اساس نتایج آنها ارزیابی می کنند. یک فرآیند مجزا به تیم حسابرسی کمک می کند تا این موارد را پیگیری نمایند، درحالیکه فرآیند دیگر بررسیهای جدید را ممکن ساخته و نتایج آنها را گزارش می دهد. در نهایت، مجموع گزارشات در مورد فرآیندهای مالی، کنترلها، نتایج و ممیزی ها، یک خلاصه ی جامع از روش تطابق مالی را ارائه می دهد.


مزایا

کاهش قابل توجهی در زمینه زمان و هزینه مرتبط به مدیریت فرآیندهای مالی و ریسك به وجود می آید. گزارشات زمان حقیقی، قابلیت بررسی موارد پرریسك را در داشبوردهای مدیران ارائه می نماید. ممیزی های یکپارچه در یک محیط مجزا بر اساس وب، ارائه شده اند.

تعداد بازديد: null