عنوانبندی پیکربندی

پیکربندی

پیکربندی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار با پیروی از اصولی موسوم به ACID پیروی می‌کنند: تجزیه ناپذیری؛ پایداری؛ تفکیک و دوام

چرخه حیات فرآیند؛ فاز پیکربندی

چرخه حیات فرآیند؛ فاز پیکربندی


پس از طراحی و تثبیت یک فرآیند کسب و کار، باید آن را پیاده سازی نمود. روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد. این کار را می توان از طریق وضع سیاست‌ها و رویه‌های لازم الاجرا انجام داد. در این مورد، یک فرآیند کسب و کار را می توان بدون پشتیبانی یک سیستم ویژه‌ی مدیریت فرآیندهای کسب‌ و کار محقق نمود.

در مواردی که یک سیستم نرم‌افزاری برای تحقق فرآیندهای کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، طی مرحله‌ی پیکربندی، یک سکّوی پیاده‌سازی برگزیده می‌شود. مدل فرآیند کسب و کار با اطلاعات فنی همراه می‌شود تا فعال سازی  آن به‌وسیله‌ی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار آسان گردد.

"سیستم مورد استفاده باید با توجه به محیط سازمان و فرآیندی که قرار است اجرا شود؛ پیکربندی نمود"

پیکربندیاین پیکربندی شامل تعامل کارکنان با سیستم و ادغام نرم‌افزارهای موجود در سازمان با سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. اهمیت ادغام این نرم‌افزارها از آن‌رو است که در سازمان های امروزی، اغلب فرآیندهای کسب و کار به‌وسیله‌ی نرم‌افزارهای موجود مورد پشتیبانی قرار می گیرند. بسته به زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان، مرحله‌ی پیکربندی فرآیندها ممکن است شامل کارهایی از جنس پیاده سازی نیز باشد. متصل کردن سیستم‌های نرم‌افزاری پیشین به سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار نمونه ای از این قبیل کارها است.

پیکربندی یک سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار ممکن است جنبه‌های تراکنشی نیز داشته باشد. تعامل یک مفهوم آشنا در فناوری پایگاه داده‌ها است. در این فناوری، یک مدیر تعامل تضمین می‌کند که برنامه‌های نرم‌افزاری با پیروی از الگوی تراکنشی در حال فعالیت هستند و از اصول موسوم به ACID پیروی می‌کنند: تجزیه ناپذیری؛ پایداری؛ تفکیک و دوام. این بدان معنا است که تراکنش‌ها در اجرا از یک الگوی «همه یا هیچ» پیروی می‌کنند؛ یعنی یک حالت پایدار را در پایگاه داده به حالت پایدار دیگر تبدیل می‌کنند و تداخلی با سایر تراکنش‌ها ندارند؛ ضمن آن‌که نتایج حاصل از آنان دائم و مستقل از شکست‌های آینده‌ی سیستم است.

با این که در مدیریت فرآیندهای کسب‌ و کار، نرم‌افزارهای پایگاه داده با ویژگی‌های تراکنشی نقش مهمی در تحقق فعالیت‌های یک فرآیند دارند، می‌توان ویژگی‌های تراکنشی را در سطح فرآیندهای کسب و کار نیز تعریف نمود؛ یک زیرمجموعه از فعالیت‌های فرآیندها یک تراکنش کسب و کار را تشکیل می‌دهد؛ به نحوی که یا تمام فعالیت‌ها در این مجموعه با موففیت به اجرا می‌رسند یا هیچ‌کدام اجرا نمی‌شوند. این امر تحقق دهنده‌ی ویژگی تجزیه‌ناپذیری است.

"پس از پیکربندی سیستم، باید به طور آزمایشی آن را پیاده سازی کرد."

فنون آزمایش سنتی در حوزه مهندسی نرم‌افزار در سطح فعالیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا معلوم شود که مثلاً آیا یک سیستم نرم‌افزاری رفتار مطلوب را به نمایش می‌گذارد یا خیر. در سطح فرآیند، آزمون‌های یکپارچگی و عملکرد برای بررسی مشکلات احتمالی در زمان اجرای مرحله‌ی پیکربندی اهمیت دارند. وقتی خرده‌مرحله‌ی آزمایش به پایان برسد، سیستم در محیط هدف به کار گرفته می‌شود. بسته به تنظیمات خاص، نیاز به انجام فعالیت‌های دیگری نیز ممکن است احساس شود؛ مانند آموزش کارکنان و انتقال داده‌های نرم‌افزار به سکّوی جدید.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چرخه حیات فرآیند؛ فاز طراحی و تحلیل                                                                                                                     چرخه حیات فرآیند؛ فاز تصویب و فعال سازی »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟