ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد برای ارائه کنندگان خدمات؛ تدارکات خدمات

کاربرد برای ارائه کنندگان خدمات؛ تدارکات خدمات

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای ارائه کنندگان خدمات؛ تدارکات خدمات


مشکل

کار سازمان ما کاملاً کاغذی و پرونده های فیزیکی تنها منبع اطلاعات در مورد فرآیندهای انتخاب مشاور و وضعیت آنها بود. ایجاد این پرونده ها زمانگیر و امکان گم شدن یا از بین رفتن داده ها، زیاد بود. در نتیجه برای بانک ما، ارائه تمام اطلاعات مورد نیاز به ترتیب زمانی وقوعشان به حسابرسان بسیار سخت بود و مشخص است که چه بازه زمانی ای برای هماهنگی افراد در میان تمام واحدهای مختلف بانک نیاز است. پس به یک راه حل مناسب و مؤثر برای استاندارد نمودن قوانین تدارکات و تشویق افزایش رقابت در میان خریداران، نیاز داریم.


ذی‌نفعان

واحدهای فناوری اطلاعات، استخدام و مشاوران.


راهکار مبتنی بر BPMS

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار یک راه حل کاملاً تحت وب و امن، با تحلیل های زمان حقیقی و اخطارهای اتوماتیک در مورد پیشرفت فرآیند پیشنهاد (مناقصه یا مزایده)، مسائل، خطاها یا سوالات شرکت کننده در مناقصه، ارائه نموده است. مدلهای فرآیند قابل شکل دهی برای بهبودهای مستمر فرآیند و دستیابی به سوابق منتخبات و داده های دیگر برای حسابرسان جهت بازرسی یک جریان حسابرسی از هر انتخاب یا درخواست، وجود دارد. اسناد با توجه به اطلاعات خاص همانند نقش های تیم، معیار ارزیابی و اعضای هیئت در این سیستم برای ایجاد مشاوره، چاپ می شوند. سپس این مشاوره ها در یک فرآیند تحت وب بکار می روند و وضعیت آنها پس از هر ارزیابی با انتخاب اعضای هیئت اعلام می شود.


مزایا

سیستم تدارکات مشاوره اتوماتیک ارزش بیش از - میلیون انتخاب را در مدت شش ماه داشته است. قابلیت سودمندی به 178% رسیده است و می توان بیش از 10% کل انتخابهای سال را در دو هفته پس از نصب سیستم، پردازش کرد. ما همکاری توسعه یافته بین کارکنان و قابلیت بررسی فرآیند پیشرفته را داریم. سیستم امن دسترسی مبتنی بر وب، مطالب مربوط به ذی نفعان مختلف را بر اساس مشخصات و نقش آنها نشان می دهد.

تعداد بازديد: null