بهترین روش‌ها برای رهگیری پروژه‌های شش سیگما

بهترین روش‌ها برای رهگیری پروژه‌های شش سیگما

این پروژه نشان می‌دهد، جریان کار مدیریت فرایند کسب و کار چگونه می‌تواند در موفقیت پروژه‌های شش سیگما ، نقش ایفا کند.

پروژه های شش سیگما

جریان کار مدیریت فرایند کسب و کار چگونه می‌تواند در موفقیت پروژه‌های شش سیگما، نقش ایفا کند؟
پروژه‌های شش سیگما به وسیله اتوماسیون سازی رهگیری پروژه بخشی از چارچوب پیشرفت فرایند استراتژیک می‌باشند.
این پروژه شاخص‌هایی را برای مدیران دیگر پروژه‌ها فراهم می‌کند. این مدیران دارای منابع محدودی بوده و راه حل‌های کم هزینه را برای رهگیری پیشرفت پروژه‌، (براساس مراحل استاندارد شده، معیارها و فازها) در نظر می‌گیرند.
در ادامه خواهیم دید که جریان کار فرایند چگونه می‌تواند به کنترل رهگیری و زمان بندی تحویل پروژه کمک کند و راهی را جهت ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات پروژه بحرانی فراهم نماید.

6sigma

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟