امنیت و مجوز دهی - عنوان

مدل امنیتی RBAC

در BPMS شبکه فردا شما می توانید برای کوچکتری اقلام ساخته شده مانند فیلدهای فرم نیز سطح دسترسی تعریف کنید. با این سیستم مجوز دهی شما می توانید سطح نو و تازه ای را در انعطاف پذیری در سازمان خود تجربه کنید.

سیستم دسترسی‌ها

ایجاد امنیت و سطوح دسترسی


 • ایجاد امنیت و سطوح دسترسی مختلف کاربران از طریق تعریف نقش، برروی هر نوع فرآیند، فرم، رکورد، عملیات‌ها، دکمه ها، گروه های فیلدی و حتی تک تک فیلدها
 • دادن مجوزهایی مانند ثبت اطلاعات، جستجو، ویرایش، مشاهده گردش کار و سابقه رکورد به کاربران در خصوص هر فرم 
 •  امکان تعیین دسترسی فیلد‌ها بصورت مجزا جهت نمایش ویژه اعضاء
 • پشتیبانی از SSL
 • پشتیبانی از LDAP، CAS، NTLM ،Active Directory و OpenSSO جهت پیاده سازی سیستم ورود یکپارچه SSO
 • تعریف نقش کاربران و گروه های کاربری
 • تعیین سطح دسترسی کاربران و گروه های کابری
 • امکان مشاهده logهای عملیات انجام شده در سیستم توسط کاربران
 • امکان تنظیم کنترل دسترسی براساس سیاست های امنیتی سازمان و حقوق دسترسی
 • نظارت بر عملکرد کاربران به منظور اجرای صحیح سیستم 
 • قابلیت ارتباط با سایر سیستم های موجود در سازمان
 • کنترل ورود کلمه عبور اشتباه

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« شخصی سازی                                                                               تجارت الکترونیک »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟