معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا

با استفاده از BPMS شبکه فردا کسب و کار خود را در قالب سرویس در اختیار دیگران قراردهید و از سرویس های موجود در اجرای فرآیند های خود بهرمند شوید.

مستندسازی سرویس

کاندیدای سرویس خود را با توجه به شرکت و به فرمتی استاندارد مستند کنید و این کار را بصورت تعاملی انجام دهید و در نهایت، این مستند باید در کاتالوگ سرویس قرار گیرد.
قابلیت ترکیب سرویس
باید به اطمینان برسیم که استفاده از سرویس در ترکیبی دیگر نیز قابل استفاده است. برای رسیدن به این هدف؛ اجرا یا واسط سرویس را به هیچ فرایند بخصوصی مقید نکنید ، بلکه از همنوا سازی یا سرویس فرایندی جدید بهره گیرید.
میدانیم که یک سرویس مرکب حاصل جمع آوری تعدادی سرویس موجود است . درحالیکه استفاده مجدد یک سرویس را به معنای بکار بردن همان سرویس در برنامه دیگری می دانیم، سرویسی را ترکیب پذیر تلقی می کنیم که قابل استفاده در داخل سرویسی دیگر باشد.
در طراحی توجه کنید که واسط و اجرای سرویس نباید بر ترکیب پذیری آن اثر منفی داشته باشد .
می توان گفت ترکیب پذیری در نرم افزارتقریباً همان معنای لغوی آن را می دهد. همان طور که قطعات لُگو، به دلیل نوع طراحی اشان، می توانند شکل های متفاوتی ایجاد کنند. بدین ترتیب خوب است در همان ابتدای کار طراحی، به این مشخصه سرویس پرداخته شود.

مستندسازی سرویس / bpms