عنوان بندی لوازم فرآيندگرایی

فرآيندگرایی

BPMS شبکه فردا امکان تمرکز بر فعالیت کسب و کار و حذف بخش هایی از فرایند که ارزش افزوده ای برای سازمان به دنبال ندارد را برای شما به ارمغان می آورد.

لوازم فرآيندگرایی

فعالیتهای مورد نیاز جهت فرآيند گرایی


در تعریف فرآيندگرایی چنین گفته می شود که روشی است که با محور قراردادن فرآيندهای کسب و کار و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده، برای سازمان مزیت رقابتی به ارمغان می آورد. به منظور اینکه یک سازمان در راه فرآيندگرایی گام بردارد می بایست تمامی تلاش خود را جهت پیاده سازی موارد زير به کار گیرد:

الف – تشخیص فرآيندها:
ابتدا باید فرآيندها را شناسایی کرده و برای آنها نام و عنوان برگزید. شناسایی و نامگذاری فرآيندها گامی بسیار حساس و بنیادین است. پاره ای از سازمانها به اشتباه، فعالیتهای وظیفه ای کنونی را فرآيند به حساب می آورند.

ب – شناساندن اهمیت فرآيندها به همه دست اندرکاران:
گام دوم شناساندن فرآيندها و اهمیت آنها به همه مدیران، کارکنان و نمایندگان دور و نزدیک است به نحوی که باید فرآيندها، نام آنها، ورودیها و خروجیها و ارتباطات آنها برای همه افراد ملموس باشد.

ج – انتخاب معیار ارزیابی:
برای اطمینان از کارکرد درست فرآيندها، باید بتوان پیشرفت آنها را اندازه گرفت و در آن صورت به معیارهایی نیازمندیم. این معیارها می توانند برحسب ضرورت بر پایه خواسته مشتری یا بر پایه نیازهای خود سازمان مانند هزینه فرآيند و به کارگیری درست منابع واقع شوند. معیارهای همگون در کارکرد فرآيندی، افراد را به صورت یک تیم منسجم درخواهد آورد.

د – به کارگیری مدیریت فرآيندگرا:
سازمان فرآيند محور بایستی همواره در بهسازی فرآيندهای خود بکوشد زیرا این رویکرد کاری پیوسته و مداوم است. بنابراین، عمده فعالیت مدیریتی این گونه سازمانها اداره و پیشبرد درست فرآيندها در بالاترین توان آنها، بهره گیری از فرصتها در بهسازی فرآيندها، و پیگیری در کاربرد فرصتها است. فرآيند محوری یک طرح موقتی نبوده، بلکه راه و روشی دائمی و فراگیر است.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« تفاوت میان فرآيند و وظیفه                                                                                   طبقه بندي فرآيندهاي كسب و كار »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟