ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآيندها نیز سرمایه هستند، فرآيند اصلی و فرآيندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد برای مهیا کنندگان خدمات؛ بخش کمک - فناوری اطلاعات

کاربرد برای مهیا کنندگان خدمات؛ بخش کمک - فناوری اطلاعات

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای مهیا کنندگان خدمات؛ بخش کمک- فناوری اطلاعات


مشکل

افزایش وضوح و کارآیی خدمات داخلی فناوری اطلاعات.


ذی‌نفعان

تمام کارکنان، فناوری اطلاعات.


راهکار مبتنی بر BPMS

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار ، کارکنان را از طریق فرآیند بخش «کمکِ و اخطار فناوری اطلاعات» به پرونده های ثبت شده که بر اساس سطح اولویت آنها دسته بندی شده اند هدایت می کند و دید مشخصی را از طریق اخطارهای اتوماتیک فراهم می کند. با ثبت یک پرونده، یک شماره تعیین شده به آن تخصیص می یابد و تأیید آن با یک رسید اعلام می گردد که شماره آن برای کارمند فرستاده مي شود. پیگیری این فرآیند بر اساس نوع درخواست و سطح اولویت تعیین شده براي آن صورت مي گيرد. این پرونده در طول چرخه عمر خود برای تعیین ميزان پیشرفت فعاليت هاي مربوطه، پیگیری می شود. زمانی که موضوع این پرونده حل شود، نتیجه ثبت شده و سابقه پرونده به صورت اتوماتیک به روز شده و به کارکنان اطلاع داده می شود. اگر این مواردي باقی بماند، کارکنان می توانند پرونده را دوباره باز كرده و جریان کار آن را در نقطه مورد نظر مورد بررسی قرار دهند.


مزایا

کارکنان به صورت کامل در این فرآیند که چگونه بخش کمک و درخواست ها را مدیریت می کند، حمایت می شوند. با ورود داده های مناسب در یک فرم تحت وب، تا زمانی که موضوع مورد نظر حل شود تمام زیر فرآیندها اتوماتیک صورت مي گيرند. موضوع مورد بررسي همچنین، برای کارکنان فناوری اطلاعات مفید است، چرا که آنان از رفع آن با یک روش مناسب و به موقع بر اساس نوع و اولویت اطمینان حاصل می نمایند. سوابق موضوع نیز برای تحلیل محتواي درخواست هاي وارده به بخش کمک برای بهبود خدمات مستمر مفید هستند.

تعداد بازديد: null