ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآيندها نیز سرمایه هستند، فرآيند اصلی و فرآيندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در خدمات مالی: مدیریت بدهيهاى معوقه

کاربرد در خدمات مالی: مدیریت بدهيهاى معوقه

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای خدمات مالی: مدیریت بدهيهاى معوقه


مشکل

فرآیندهای مدیریت بدهيهاى معوقه که شامل گزارش هایی از سیستم هایی که به صفحات گسترده ترجمه می شد و سپس به صورت دستی تغییر می یافت، وجود داشت. این فرآیندها توسط مدیریت فرآیند کسب و کار به صورت اتوماتیک درآورده شده اند تا دسترسي به بازده ها فراهم شده، خدمات بهتري به مشتری ارائه شده و مجموعاً سطح بالاتري از محصول حاصل شود.


ذی‌نفعان

مدیران حسابداری، سرپرست ها، مدیران ارشد، مدیران مالي، مدیران اجرایی.


راهکار مبتنی بر BPMS

گزارشات روزانه و اطلاعات مورد نیاز در مورد تمام حسابهای معوقه به سیستم مدیریت بدهیهای معوقه فرستاده می شوند. این اطلاعات برای ایجاد پرونده های جدید بدهی معوقه استفاده می شوند که شامل یک برنامه زمانی و لیست کارهای روزانه می باشد. یک ناظر، لیست پرونده های بدهی های معوقه را بررسی می کند. سپس مدیران حسابداری فیلترهایی را بکار می گیرد و سپس پرونده اول را از لیست جدید انتخاب می کند و داشبورد خود را برای اطلاعات سابقه بررسی کرده و در نهایت با مشتری تماس می گیرد. همچنین، این سیستم، توزیع انواع مختلف ایمیل های راهنماي مشتریان، وابسته به وضعیت حساب آنها زمان بندی می کند. این وضعیت حساب، توسط سیستم پیگیری شده و عملکردهای مناسب در این روش شروع می شود. زمانی که حساب مشتری به صورت جاری درآمد، فرآیند بدهی های معوقه به پایان می رسد.


مزایا

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار مدیریت بدهی های معوقه، تمام جریان کاری و هماهنگی هاي لازم را از تمام ابعاد تعیین حسابهای بدهی معوقه مدیریت کرده، با مشتری تماس می گیرد، ترتیبات پرداخت را انجام می دهد و سوابق روزانه را برای تمام تقابلات مشتری و اسناد مرتبط حفظ می نماید. زمانی که حساب مشتری به صورت جاری درآمد، فرآیند بدهی های معوقه به پایان می رسد.

تعداد بازديد: null