کتب آموزشی مدیریت فرآیند کسب و کار

Workflow Modeling

Tool for Process Improvment and Applications Development Second Edition, Alec Sharp, Patrick...

Business Process Management Systems

Concepts, Languages, Architectures,author: Mathias Weske, Publications: Springer

Business Process Management Systems

Strategy and Implementation, Author: James F.Chang, Auerbach Publications

Business Process Management Workshops

BPM 2010 International Workshops and Education track, author: Michael zur Muehlen, Springer...

Business Process Management

Integration in a web-enabled environment, author: Margaret May

Business Process Management

Practical Guidelines to Successful Implamentations, author: John Jeston and Johan Nelis

اسلایدها و نمونه سوالات کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

workflow modeling- BPR

بخش اول-پیش زمینه، اصول، نگاه اجمالی، فصل اول:فرآیندهای کسب و کار- مهم تر از قبل، فصل دوم:گرایش...

workflow modeling- BPR

بخش دوم-فصل پنجم: شناسایی فرآیندهای کسب و کار ، فصل ششم: تعیین محتوا و دامنه فرآیند، فصل هفتم:...

workflow modeling- BPR

بخش سوم- درک فرآیند موجود فصل هشتم: مدل های جریان کار فرآیند- الزامات ، فصل نهم: مدل های جریان...

workflow modeling- BPR

بخش چهارم- طراحی فرآیند مطلوب فصل دوازدهم: ارزیابی فرآیند موجود ، فصل سیزدهم: تعیین خواص و جریان...

workflow modeling- BPR-Exam

نمونه سوالات