نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

کتب آموزشی مدیریت فرآیند کسب و کار

Workflow Modeling

Tool for Process Improvment and Applications Development Second Edition

author: Patrick McDermott & Alec Sharp
Business Process Management Systems

Concepts, Languages, Architectures, Publications: Springer

author: Mathias Weske
Business Process Management Workshops

Strategy and Implementation,
Auerbach Publications

author: James F.Chang
Business Process Management Workshops

BPM 2010 International Workshops and Education track,
Springer...

author: Michael zur Muehlen
Business Process Management

Integration in a web-enabled environment

author: Margaret May
Business Process Management

Practical Guidelines to Successful Implamentations

author: John Jeston & Johan Nelis

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اسلایدها و نمونه سوالات کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

workflow modeling- BPR

بخش اول-پیش زمینه، اصول، نگاه اجمالی، فصل اول:فرآیندهای کسب و کار- مهم تر از قبل، فصل دوم:گرایش...

workflow modeling- BPR

بخش دوم-فصل پنجم: شناسایی فرآیندهای کسب و کار ، فصل ششم: تعیین محتوا و دامنه فرآیند، فصل هفتم:...

workflow modeling- BPR

بخش سوم- درک فرآیند موجود فصل هشتم: مدل های جریان کار فرآیند- الزامات ، فصل نهم: مدل های جریان...

workflow modeling- BPR

بخش چهارم- طراحی فرآیند مطلوب فصل دوازدهم: ارزیابی فرآیند موجود ، فصل سیزدهم: تعیین خواص و جریان...

workflow modeling- BPR-Exam

نمونه سوالات