معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا

با استفاده از BPMS شبکه فردا کسب و کار خود را در قالب سرویس در اختیار دیگران قراردهید و از سرویس های موجود در اجرای فرآیند های خود بهرمند شوید.

پشتیبانی از سرویس

لازم است مجموعه ای از قوانین و راهنماهای عمومی را برای اجرای معماری سرویس گرای خود بوجود آورید. این مجموعه را فقط مسئول ضبط تصمیمات تلقی نکنید چراکه ازآن می توان بعنوان ابزار آموزشی برای دیگر اعضای سازمان نیز استفاده کنید.
برای رسیدن به این هدف؛ یک معماری مبنا مهیا کنید که نمایش دهنده اجرا در دنیای واقعی باشد و در این معماری مجموعه های زیر را بگنجانید: نقشه های راه ، محصولات معماری (blueprints)، اصول راهنما، استانداردها و قراردادهایی که بعنوان ساختار معماری سرویس گرای شما بکار می روند. در صورتی که شما COE(Centre Of Excellence) یا تیم SOA ایجاد کرده باشید، آنها مسئول نگهبانی از این منابع و به اشتراک گذاشتن آنها با تیم های توسعه بزرگتر(برای اهداف آموزشی) خواهند بود.

پشتیبانی از سرویس

می توان از مستندات معماری مرجع بصورت آنلاین برای آموزش دیگران استفاده کرد. با استفاده از یک وب سرویس درون سازمانی، wiki یا پورتالی که قسمتی ورودی را در blueprint معماری قرار می دهد.
یک معماری مرجع مجموعه ای از الگوهای معماری از پیش تعریف شده است. در حالیکه برای استفاده در بافت تکنیکی و تجاری مشخصی طراحی شده اند، همه با مستندات پشتیبانی که استفاده اشان را عملی می کنند. این مستندات می توانند از مستندات معماری، استانداردها و قواعد وضع شده بوجود آیند. درحالیکه برای SOA بدرستی اتصال دادن آنها مفید خواهد بود.
معماری مرجع در پروژه های یک یا چند گانه بعنوان یک Blueprint بکار گرفته خواهد شد. بدین ترتیب معماران و برنامه نویسان می توانند ناظر به اجرای رویدادها باشند که آیا آن رویداد با راهنماهای ایجاد هماهنگ می باشد و ما را به اهداف تجاری نزدیک تر می سازد یا نه؟