عنوان بندی مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند

مدلسازی فرایند کسب و کار بصورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. به این صورت که در هر مدل، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.

مدلسازی داده هاي فرآيند

مدلسازی داده های فرآیند


فرآیندهای کسب و کار بر روی داده ها کار می کنند. به صراحت نشان دادن داده ها، انواع داده ها و وابستگی داده ها بین فعالیت های یک فرآیند کسب و کار، یک سیستم مدیریت فرآیند كسب و كار را برای کنترل انتقالات داده های مربوط به تولید و پردازش در طول اجرای فرآیندها قرار می دهد.

مدلسازی داده های فرآیند

مدلسازی داده
مدل سازی داده ها در هسته طراحی پایگاه داده می باشد. روش ارتباط موجودیت ها (نهادها) به منظور طبقه بندی و سازماندهی داده ها در دامنه کاربرد داده شده استفاده می شود. روش مدل سازی ارتباط موجودیت های متعلق به سطح متا مدل و همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است،  بیان مفاهیم مورد نیاز را برای مدل داده ای فراهم می كند.

مدلسازی داده های فرآیند 1

مدل سازی داده ها توسط یک دامنه كاربرد نمونه، برای مثال توسط مدیریت سفارش شرح داده خواهد شد. در تلاش مدل سازی، مهم ترین موجودیت ها ، شناسایی و طبقه بندی می شوند. موجودیت ها چیز های قابل شناسایی و یا مفاهیمی در دنیای واقعی اند که برای اهدف مدل سازی مهم هستند. در سناریوی نمونه، سفارشات، مشتریان، و محصولات از جمله موجودیت های جهان واقعی است که نیاز دارند در مدل داده ارائه شوند.
در صورتی که موجودیت ها دارای خواص یکسان و یا مشابه باشند به عنوان نوع موجودیت طبقه بندی می شوند. بنابراین، سفارشات بر اساس نوع موجودیت ها به نام سفارشات دسته بندی شده است. از آنجا که برای هر سفارش تعداد سفارش، تاریخ، كمیت، و مقدار، همه موجودیت های سفارش را می توان توسط این نوع نهاد، بیان کرد. خواص موجودیت ها توسط ویژگی های انواع نهاد مربوطه نشان داده می شود.
نهادهای طبقه بندی شده در یک نوع موجودیت نیاز به ساختار مشابه دارند، اما ساختاری یکسان نیست، به دلیل اینكه ویژگی ها می توانند اختیاری باشند. اگر دامنه نرم افزار اجازه دهد، به عنوان مثال، برای یك سفارش به منظور داشتن یا نداشتن یک تخفیف ویژه، ویژگی مقدار اختیاری است. به این معنی است که دو سفارش در نوع نهاد طبقه بندی شده است.
انواع موجودیت در متا مدل ارتباط  نهادها باید در یک نماد توسط یک نشانه خاص نشان داده شود. در حالی که انواع دیگری از نمادهای ارتباط نهاد وجود دارد، انواع نهاد اغلب توسط  مستطیل ها، با نام نوع موجودیت نشان داده می شود. شکل زیر نهاد سفارشات انواع موجودیت را در مركز نمودار نشان می دهد.
انواع نهاد های دیگر، در حوزه نرم افزار نمونه مشتریان و محصولات اند. ویژگی ها به عنوان بیضی های متصل به انواع نهاد، بیان می شوند.

مدلسازی داده های فرآیند 2

موجودیت ها با یکدیگر بر اساس روابط همراه اند. در نمودار ارتباط موجودیت ها، نوع رابطه معمولا توسط نماد لوزی نشان داده شده، متصل می شود كه توسط لبه ها به نوع نهاد مربوطه متصل است.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مدل های فرآیند                                                                                                                                            مدلسازی سازمان »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟