مدیریت دانش-عنوان

مدیریت دانش -KM

پرتال سازمانی شبکه فردا کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت دانش را در اختیار شما قرار خواهد داد.

مدیریت دانش برای افراد

مدیریت دانش برای افراد


در این روند مدیریت دانش به اطلاعات افراد وابسته است و اینکه اشخاص به چه صورت توانایی پشتیبانی و سازمان دهی اطلاعات را دارد. مدیریت دانش یک مفهوم تکنیکال نیست و همه افراد با دانش متفاوت می توانند به آن دسترسی داشته باشند و مورد استفاده قرار گیرد.

"مدیریت دانش به اطلاعات افراد وابسته است ."

 

 

 

 

 

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« پیدایش مدیریت دانش                                                                                                      مزایا و کارایی مدیریت دانش»

 

Knowledge Management is about people
It is directly linked to what people know, and how, what they know can support business and organizational objectives. It draws on human competency, intuition, ideas, and motivations. It is not a technology-based concept. Although technology can support a Knowledge Management effort, it shouldnt begin there.