مدیریت دانش-عنوان

مدیریت دانش -KM

پرتال سازمانی شبکه فردا کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت دانش را در اختیار شما قرار خواهد داد.

مدیریت دانش برای افراد

در این روند مدیریت دانش به اطلاعات افراد وابسته است و اینکه اشخاص به چه صورت توانایی پشتیبانی و سازمان دهی اطلاعات را دارد. مدیریت دانش یک مفهوم تکنیکال نیست و همه افراد با دانش متفاوت می توانند به آن دسترسی داشته باشند و مورد استفاده قرار گیرد.

" مدیریت دانش به اطلاعات افراد وابسته است . "

مدیریت افراد برای افراد

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟