مدل سازی فرآیند - عنوان

مدلساز تحت وب

با استفاده از مدل ساز فرآیند تحت وب BPMS شبکه فردا امکان مدیریت آنلاین، بروز رسانی و تغییر نسخه فرآیندهای خود را در هر زمان و مکانی داشته باشید.

مدلسازی فرایند

فرآیندهای کسب و کار از فعالیت های هماهنگ اجرا شده كه برخی از اهدف کسب و کار را مورد توجه قرار می دهند تشکیل شده است.

فعالیت؛ عمل یا کاری است
که از طریق فرآیندهای کسب و کار انجام می شود.

این فعالیت ها که به صورت هماهنگ اجرا می شوند، می توانند فعالیت های سیستم، فعالیت های کاربر تعامل، یا فعالیت های دستی باشند. فعالیت های دستی توسط سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی نمی شود. نمونه ای از یک فعالیت دستی، ارسال بسته به یک شریک تجاری است.

فعالیت های کاربر تعامل که کاركنان دانشی آنها را انجام می دهند از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند. در آنجا هیچ فعالیت فیزیکی وجود ندارد. نمونه ای از یک فعالیت تعامل انسانی وارد کردن اطلاعات در مورد ادعای بیمه در یک محیط مرکز تماس است. از آنجا که انسان از سیستم های اطلاعاتی برای انجام این فعالیت ها، استفاده می كند، بنابراین برنامه های کاربردی باید رابط کاربر مناسب داشته باشند تا بتوانند مؤثر باشند. این برنامه نیاز به اتصال به back-end سیستم های اطلاعاتی موجود که اطلاعات وارد شده در آن ذخیره شده اند دارد تا آن را برای استفاده های بعدی در دسترس قرار دهد.

بعضی از فعالیت ها که در طول فعال سازی فرآیند کسب و کار منتقل می شود، از ماهیت فعالیت های دستی هستند، اما تغییرات حالت در سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار با استفاده از فعالیت های کاربر تعامل، وارد شده است. به عنوان مثال، تحویل بسته را می توان با یک سیستم اطلاعات به تصویر كشید. به طور معمول، تحویل واقعی بسته توسط گیرنده با امضای او كه شناخته شده است، انجام می شود.تحویل واقعی اطلاعات مهم در فرآیندهای لجستیک (تداركاتی) کسب و کار است که باید به درستی توسط سیستم های اطلاعاتی ارائه شود.

انواع مختلفی از رویدادها در طول این فرآیندهای لجستیک وجود دارد. این رویدادها اغلب به عنوان اطلاعات ردیابی در دسترس کاربران است. در حالی که فعالیت هایی که از ماهیت دستی اند، یك سیستم های اطلاعاتی - سیستم ردیابی - اطلاعات را در مورد وضعیت فعلی فرآیند ، دریافت می كند.

فعالیت های سیستم شامل کاربر انسانی نمی شود، یعنی کاربر دخالتی ندارد. آنها توسط سیستم های اطلاعاتی اجرا می شوند. نمونه ای از فعالیت های یک سیستم در حال بازیابی اطلاعات بورس و سهام از یک برنامه کارگزار سهام و یا چک کردن تعادل یک حساب بانکی است. فرض بر این است که پارامترهای واقعی مورد نیاز برای صورت حساب در دسترس هستند. اگر یک کاربر انسانی این اطلاعات را فراهم کند، سپس این فعالیت ها از نوع تعامل با کاربر است. در هر دو نوع از فعالیت ها نیاز به دسترسی به سیستم های نرم افزاری مربوطه، می باشد.

بخش های معینی از فرآیند کسب و کار را می توان توسط تکنولوژی گردش کار به اجرا رساند. با سیستم مدیریت گردش کار می توانید مطمئن شوید که فعالیت های فرآیند کسب و کار در جهت مشخص شده انجام می شوند و اینکه سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده عملکرد کسب و کار را به تحقق رسانده اند. این رابطه بین فرآیندهای کسب و کار و گردش کار توسط انجمن (اتحاد) میان کلاسهای مربوطه، نشان داده می شود.

ما استدلال می کنیم که" گردش کار، یک زیر کلاس از فرآیند کسب و کار نیست ،" بلکه " گردش کار بخشی از فرآیند کسب و کار را تحقق می بخشد."

با توجه به نوع فعالیت های ذکر شده، از زمانی که فعالیت های سیستمی می توانند در هر نوعی از گردش کار ، گردش کار سیستم ، یا گردش کار تعامل کاربر دخالت کنند، فعالیت های سیستم با گردش کار همراه اند (متحد اند). همچنین فعالیت های کاربر تعامل و فعالیت های دستی، تنها می توانند در گردش کار کاربر تعامل شرکت کنند.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟