عنوان بندی شناخت فرآيند

روش شناخت فرآیند

مدیریت فرآیند كسب و كار به دلیل اینکه تمرکزش بر روی فرآیند كسب و كار است می تواند با تكنیك های متعدد مدیریت فرآیند محور، همچون مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرآیند كسب و كار، کار کند.

متدولوژی شناسایی فرآیند

روش هفت مرحله ای زیر جهت شناسایی فرآیند ، پیشنهاد می گردد:

 • تهیه شناسنامه فرآیند؛ نمونه ای ساده از شناسنامه فرآیند در زیر نشان داده شده است. موارد دیگری از جمله حوزه فرآیندی، گروه فرآیندی، نام و کد زیرفرآیند و منابع نیز می تواند در شناسنامه فرآیند درج گردد.
 • مشخص کردن فعالیتهای عمده مورد استفاده (حداقل ۵ الی ۶ فرآیند عمده از عرضه کننده ورودی ها تا تولید کننده خروجی ها)
 • مشخص کردن فعالیتهای جزئی تر و ارتباط دهنده بین فعالیتهای عمده
 • ترسیم فلوچارت فرآیند با استفاده از جدول بالا
 • بازبینی و مرور مجدد فرآیند و تعیین اصلاحات در صورت لزوم
 • اصلاح فرآیند از طریق جداول نام برده در فوق و ترسیم مجدد نمودار فرآیند
 • تایید نهایی توسط مدیر یا رئیس واحد موبوطه

(توجه شود که فعالیتهای جزئی نباید آنقدر ریز باشند که فعالیتهای اصلی در آن گم شوند!)

شناسایی فرایند

برای بهتر مشخص کردن فعالیتهای جزئی تر، پاسخ به سوالات زیر می تواند مفید واقع شود:

الف) هدف اجرای فرآیند
 • در واقع چه کاری انجام می گیرد؟
 • چرا این فعالیت لازم است؟
 • چه کار دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد؟
ب) محل اجرای فرآیند
 • کجا انجام می گیرد؟
 • چرا در آنجا انجام می گیرد؟
 • در چه جای دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد؟
ج) ترتیب اجرای فرآیند
 • چه زمانی انجام می گیرد؟
 • چرا در زمان خاصی انجام می گیرد؟
*این سوال برای تعیین زمان انجام مرحله مورد نظر می باشد؛ در بسیاری از موارد دیده شده که با تغییر زمان و هنگام انجام یک مرحله از کار به سرعت کار و بهتر شدن آن کمک شده است.
 • درچه زمان دیگری ممکن است انجام گیرد؟
 • چرا به این ترتیب انجام می گیرد؟
د) کارکنان دخیل دراجرای فرآیند
 • چه کسی آن را انجام می دهد؟
 • چرا توسط او انجام می گیرد؟
 • چه کسی دیگری ممکن است و یا باید آن را انجام دهد؟
ه) روشهای اجرای فرآیند
 • چگونه انجام می شود؟
 • چرا به این روش انجام می گیرد؟
 • آیا ممکن است یا باید به روش دیگری انجام گیرد؟

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟