عنوان بندی شناخت فرآيند

روش شناخت فرآيند

مدیریت فرآيند كسب و كار به دلیل اینکه تمرکزش بر روي فرآيند كسب و كار است می تواند با تكنيك های متعدد مدیریت فرآيند محور، همچون مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرآيند كسب و كار، کار کند.

متدولوژی شناسایی فرآيند در سازمان

متدولوژی شناسایی فرآيند در سازمان


روش هفت مرحله ای زیر جهت شناسایی فرآيند، پیشنهاد می گردد:
۱- تهیه شناسنامه فرآيند؛ نمونه ای ساده از شناسنامه فرآيند در زیر نشان داده شده است. موارد دیگری از جمله حوزه فرآيندی، گروه فرآيندی، نام و کد زیرفرآيند و منابع نیز می تواند در شناسنامه فرآيند درج گردد.

۲- مشخص کردن فعالیتهای عمده مورد استفاده (حداقل ۵ الی ۶ فرآيند عمده از عرضه کننده ورودی ها تا تولید کننده

خروجی ها)
۳- مشخص کردن فعالیتهای جزئی تر و ارتباط دهنده بین فعالیتهای عمده
۴- ترسیم فلوچارت فرآيند با استفاده از جدول بالا
۵- بازبینی و مرور مجدد فرآيند و تعیین اصلاحات در صورت لزوم
۶- اصلاح فرآيند از طریق جداول نام برده در فوق و ترسیم مجدد نمودار فرآيند
۷-تایید نهایی توسط مدیر یا رئیس واحد موبوطه
(توجه شود که فعالیتهای جزئی نباید آنقدر ریز باشند که فعالیتهای اصلی در آن گم شوند!)
برای بهتر مشخص کردن فعالیتهای جزئی تر، پاسخ به سوالات زیر می تواند مفید واقع شود:
الف) هدف اجرای فرآيند
•    در واقع چه کاری انجام می گیرد؟
•    چرا این فعالیت لازم است؟
•    چه کار دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد؟
ب) محل اجرای فرآيند
•    کجا انجام می گیرد؟
•    چرا در آنجا انجام می گیرد؟
•    در چه جای دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد؟
ج) ترتیب اجرای فرآيند
•    چه زمانی انجام می گیرد؟
•    چرا در زمان خاصی انجام می گیرد؟
*این سوال برای تعیین زمان انجام مرحله مورد نظر می باشد؛ در بسیاری از موارد دیده شده که با تغییر زمان و هنگام انجام یک مرحله از کار به سرعت کار و بهتر شدن آن کمک شده است.
•  درچه زمان دیگری ممکن است انجام گیرد؟
•    چرا به این ترتیب انجام می گیرد؟
د) کارکنان دخیل دراجرای فرآيند
•    چه کسی آن را انجام می دهد؟
•    چرا توسط او انجام می گیرد؟
•    چه کسی دیگری ممکن است و یا باید آن را انجام دهد؟
ه) روشهای اجرای فرآيند
•    چگونه انجام می شود؟
•    چرا به این روش انجام می گیرد؟
•    آیا ممکن است یا باید به روش دیگری انجام گیرد؟

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« فناوری BPM                                                                                                           تفاوت میان فرآيند و وظیفه »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟