عنوان بندی چارچوب مرکز تعالی BPMS

چارچوب مرکز تعالی BPMS

مدیریت فرآیند کسب وکار برپایه توسعه مستمر و بهبود چرخه حیات فرایند

چارچوب مرکز تعالی BPMS

چارچوب مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار


یک چارچوب مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار برگرفته شده از توسعه مستمر فرآیند شش سیگما است و شش سیگما را برای تغییر نیازهای سهامداران کسب و کار از یک فرآیند کسب و کار تا فرآیندی دیگر، می پذیرد. این چارچوب مهم است، زیرا ممکن است پشتیبان های فرآیند در طول چرخه های اولیه مدیریت فرآیند کسب و کار متفاوت باشند، که در آن خرید جدید در حد نیاز امن بوده و اهداف آن به وضوح مشخص شده باشد.

یک چارچوب خلاصه در زیر ارائه شده است:
- ارزیابی، انطباق و ایجاد موفقیت :
در این حالت، نیازهای شرکت همتراز با قابلیتهای
مدیریت فرآیند کسب و کار قرار گرفته و مقیاسهای موفقیت تعیین شده اند.
- شکل دهی گروه بهبود فرآیند :
یک گروه مدیریت فرآیند کسب و کار، فرآیندهای کسب و کار خود را از آغاز تا به کارگیری آنها از طریق چرخه های پیشرفت منظم هم راستا با مقیاسهای موفقیت ادامه می دهد. این گروه شامل متفکران فرآیند به عنوان معرفی اجزاء اصلی فرآیندهای مختلف خواهند شد.
- تعیین پروژه های مدیریت فرآیند کسب و کار و فرصت های بهبود :
در این حالت، فرآیندهایی كه در مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار نمی گنجند ، بر اساس نیازها یا گزینش طرح کلی موفقیت، تعیین و انتخاب شده اند و بهبودهای به دست آمده در این فرآیندها همانند فرآیندهای کسب و کار کشف و تحلیل می گردند.
- توافق بر روی اهداف کسب و کار :
اهداف فرآیند کسب و کار و ابتکارات خاص  آن باید به وضوح توسط گروههای مالک فرآیند تعیین شوند و توافق تمام شرکت کنندگان  گروه باید در ابتدای شروعِ تغییر به دست آید.
- حمایت و پشتیبانی مطمئن از سوی مدیران ارشد :
اسپانسرها و پشتیبان ها نقش مهمی را پس از تعیین یک فرآیند برای ابتکارات
مدیریت فرآیند کسب و کار یا توسعه آن ایفا می کنند. امنیت در خرید، سرمایه گذاری و ارائه حمایتِ لازم، برای موفقیت و برآورد مقیاسهای قابل اندازه گیری برای کسب و کار، ضروری است.
- مدلسازی و استقرار سریع :
با استفاده از یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار انعطاف پذیر و قدرتمند، تغییرات را می توان مدلسازی و شبیه سازی نموده و معیار های اولیه برای بهبود در سطح چرخه را جمع آوری کرد. تغییرات کسب و کار در این حالت، با توانایی سهامداران و کاربران برای ارتباط با سیستم و هدایت آن، عملی شده است.
- نتایج استقرار و ارزیابی :
تکمیل استقرار
مدیریت فرآیند کسب و کار یک فرآیند و استفاده واقعی از سیستم در تکمیل کردن شیوه تولید است. نظارت بر معیار ها و سیستم ها، نظارت بر فعالیت کسب و کار، اندازه گیری نتایج در مقایسه با معیارهای هدف و موفقیت و شناسایی بهبود بالقوه  بر اساس داده های حقیقی در یک چرخه بهبود مدیریت فرآیند کسب و کار جدید، از این گروه می باشند.

یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار برای شرکت هایی که به دنبال بهره برداری از مزایای قدرتمندِ نوآوری در فرآیند برای ساده سازی و بهبود هستند، ضروری است. یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار مزایای یك روش آزموده شده و درست را به همراه داشته و آن را در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار مورد استفاده قرار می دهد. این كار درحالی صورت می گیرد که سازمان بر عوامل كلیدی تغییر فرآیند تمرکز داشته و در عین حال، مدیر ارشد اسپانسر و پشتیبان، پروژه را در جهت تکمیل هدایت می کند.

موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار را می توان بدون یک مرکز تعالی نیز به دست آورد، اما مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار چرخه های استقرار مدیریت فرآیند کسب و کار را سریعتر ساخته و خطاهای هزینه و سربار مرتبط به تلاش های بهبود را به حداقل می رساند. چارچوب مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار بسته به نیازهای کسب و کار و نوع سازمان، انعطاف پذیر و پویا است. از این رو، مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار متمركز بر بهترین عملکردها و بهبود خود از طریق درسهای آموخته در چرخه های پروژه مدیریت فرآیند کسب و کار در طول زمان، می باشد.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مرکز هدایتگر در یک فرایند تعالی گرا                                                                                 ویژگیهای BPMS شبکه فردا »

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟