عنوان بندی چرخه حيات BPMS

چرخه حيات فرآيند كسب و كار

چرخه حيات فرآيند كسب و كار


هدف این بخش آن است که تبیینی کلی از مفاهیم و فناوری‌های مرتبط با مدیریت فرآيندهای کسب‌ و کار به عمل آورد.

این چرخه از مراحلی مرتبط به هم تشکیل شده است؛ مراحلی که با ساختاری چرخه‌ای سازمان‌ دهی شده‌اند تا وابستگی‌های منطقی آن‌ها نمایش داده شود.
این وابستگی ها حاکی از یک ترتیب زمانی قطعی برای اجرای مراحل مختلف نیستند.

بسیاری از فعالیت‌های مربوط به طراحی و توسعه همزمان با اجرای این مراحل صورت می‌پذیرند؛ و رویکردهای تدریجی و تكامليِ دربرگیرنده‌ی فعالیت‌های همزمان در مراحل آن دور از انتظار نیست.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« طبقه بندي فرآيندهاي كسب و كار از نظر میزان ساختارمندی                                                  چرخه حیات فرآیند؛ فاز طراحی و تحلیل »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟