عنوان بندی چرخه حيات BPMS

چرخه حیات فرایند

هدف این بخش آن است که تبیینی کلی از مفاهیم و فناوری‌های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب‌ و کار به عمل آورد.
این چرخه از مراحلی مرتبط به هم تشکیل شده است؛ مراحلی که با ساختاری چرخه‌ای سازمان‌ دهی شده‌اند تا وابستگی‌های منطقی آن‌ها نمایش داده شود.
این وابستگی ها حاکی از یک ترتیب زمانی قطعی برای اجرای مراحل مختلف نیستند.
بسیاری از فعالیت‌های مربوط به طراحی و توسعه همزمان با اجرای این مراحل صورت می‌پذیرند؛ و رویکردهای تدریجی و تكاملیِ دربرگیرنده‌ی فعالیت‌های همزمان در مراحل آن دور از انتظار نیست.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟