عنوان بندی کارکرد مرکز تعالی

مرکز تعالی BPMS

چرا شرکتها به یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز دارند؟

کارکرد مرکز تعالی

لزوم مرکز هدایتگر در یک فرایند تعالی گرا


اکنون سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار، به فناوری مسیر اصلی مطرح شده برای سازمان هایی که به دنبال مزایای کسب و کار از طریق مزیت فناوری هستند، توجه دارند. این مزایا از نظر کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و حتی جایگزینی سیستم های با ساختارهای فناوری قدیمی به منظور ذخیره سازی مجدد، متفاوت هستند.

این فرآیند شامل الزاماتی از واحدهای مختلف و یک واحد پویا که همیشه بین کسب وکار و فناوری اطلاعات در حال تغییر است، می باشد. بنابراین، شرکتها با تكیه بر مشاوره های فرآیندی از ابتکارات مدیریت فرآیند کسب و کار با اهمیت بالا برای سازمان استفاده می نمایند.

چرخه پروژه در بخش خدمات حرفه ای جایی که مسئولیت ها شامل تحلیل، طراحی، کنترل و اجرای پروژه می باشند  معمولاً سنگین است. ارتقای سنگین به منظور باروری ابتکارات مدیریت فرآیند کسب و کار، تجربه سودمند و مشاوره های تخصصی برای فرآیند به جای می گذارد. مادامیکه این شرایط وجود دارد، اجزای مختلف پیاده سازی موفق را برای مشاوره های فرآیند، بدون دخالت های سازمان، به جای می گذارد. زمانی که پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب و کار موفق است و سیستم در حالت عملیاتی و نگهداری است، شکاف بزرگی را به جا می گذارد و این شکاف توانایی موفقیت اولیه مدیریت فرآیند کسب و کار را در محدوده ها و سیستم های دیگر کسب و کار به مخاطره می اندازد.

مدیریت فرایند کسب و کار

در بسیاری از موارد، شرکتها تلاش مدیریت تغییرات را پذیرفته و موجب فرآیندهای کسب و کار اضافی بدون تجربه ی مشاوره های فرآیندی می شوند (احتمالاً با تکیه بر محصول خاص آموزش اعضای تیم آنها). این مورد معمولاً منجر به نا امیدی می شود (به دلیل وابستگی بر تکامل فرآیندهای داخلی، مهارتهای کارکنان، پیچیدگی سیستم های کسب و کار موجود و تکامل و عملکردهای مدیریت پروژه). بنابراین بیشتر سازمانها، دیگر به بعضی از مشاوران خارجی فرآیند برای رسیدن به سطح بالاتری از موفقیت تکیه ندارند.

یک مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز به یک رویکرد واحد برای مدیریت فرآیند کسب و کار را مورد توجه قرار می دهد. تعریف روابط پیچیده بین اجزای متعدد سیستم بر یک مبنای در حال پیشرفت، درحالیکه از کیفیت ابتکارات مدیریت فرآیند کسب و کار آنلاین اطمینان حاصل می نماید، به نظارت بر فرآیند و رقابت افراد در خصوص منابع و زمان کمک می کند.

"مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار یک الگوی واحد برای همه نیست،"
"بلکه مجموعه ای كامل از بهترین عملکردها و فرآیندهایی است که به سازمان مرتبط هستند."

به طور مثال، بررسی معماری زیرساخت ها: یک نشست برنامه ریزی شده در شرایطی که کسب و کار فرصتی برای افزایش ظرفیت یا درخواست ارزیابی تأثیرات بر سیستم ها به دست می آورد، به صورت دوره ای در طول ابتکارات فناوری اصلی در یک سازمان هدایت شده است. این کار ممکن و عملی است، اما ممکن است عملکرد آن کند بوده یا (تا زمانی که گروه معماری دوباره از آن بازدید کنند) دچار تغییر شده و سرعت و ماهیت آن در مقایسه با سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کارمتفاوت گردد.
در یک نمونه بارز فرآیند
مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار، یک نماینده از گروه معماری می تواند نقش یک فیلتر یا بافر را با توجه به اندازه متفاوت ابتکارات مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه نماید. این شرایط، تشریفات اداری افراطی را به شدت کاهش داده و چرخه فناروی اطلاعات و کسب و کار را سرعت می بخشد.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مرکز تعالی مدیریت فرایند                                                                                        چارچوب مرکز تعالی مدیریت فرآیند کسب و کار »

نمایش منو ها در صفحه

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟