ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در خدمات مالی: مدیریت ريسك

کاربرد در خدمات مالی: مدیریت ريسك

کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار برای خدمات مالی: مدیریت ریسك


مشکل

در یک موسسه مالی و اعتباری برای افزایش بازده در محدوده کسب و کار جدید، باید محاسبات ریسك و فرآیندهای ممیزی کیفیت را به صورت اتوماتیک درآورد. فرآیندهای دستی قبلی نیز به علت عدم توانایی در مقابل تغییرات در کسب و کار و نیازمندی ها با تأخیر و کندی روبرو بودند. در نتیجه، فعالیتهای اجرایی خدمات روزانه ناکافی و با سیستم گسترده نیروی کار پیچیده شده بودند. ما به یک برنامه کاربردی پویا و اتوماتیک برای تعیین و تصویب محدودیت های اعتباری و آستانه تحمل خسارت و سرعت بخشیدن به اجرای خدمات نیاز داریم.


ذی‌نفعان

کارکنان و مدیران بخش های خدمات مشتری و امور مالی.


راهکار مبتنی بر BPMS

با سیستم مبتنی بر مدیریت فرآیند کسب و کار ، مدیریت تأیید پیشنهادهای مبتنی بر نقش برای مطابقت با شیوه های بانکی و انجام مسیریابی اتوماتیک برای کارکنان اعتباری اجرا می شود. در کنار پایگاه داده ها، داده های مدیریت ریسك و داده های پذیرش نیز بدون نیاز به محاسبه دستی یا بررسی مجدد در دست کارکنان اعتبارات یا مدیر فروش قرار می گیرند. همچنین، این سیستم شبیه به استانداردهای سخت و دقیق خصوصی سازی بوده و فرآیند امنیت داده های تعیین کننده مشتری را ارائه می نماید.


مزایا

استفاده از مدیریت فرآیند کسب و کار باعث پیشرفت عملکردهای کسب و کار از طریق یک فرآیند توزیع شده تحت وب شده است که کشف سریعتر و تفکیک موارد اعتباری، کاهش اعتبار و ریسك های مرتبط به آن را ممکن می سازد. مدیریت و تهیه گزارش منظم نیز از سه تا هفت روز و ده هفته به ده دقیقه کاهش یافته است. کسب و کار نیز در زمینه حساب ها ظرف دو سال گذشته تا۵۰% رشد کرده است. سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار از برنامه ها جهت ادامه رشد در هر دو بازار محلی و بین المللی حمایت می کند. مدیریت فرآیند کسب و کار کلید موفقیت در کسب و کارهای مشخص است.

تعداد بازديد: null