مدیریت اسناد-عناوین

مدیریت اسناد

با سیستم مدیریت اسناد شبکه فردا امکان مديريت،ارائه، دسترسي، نگهداری، تحليل و يكپارچه‌سازی اطلاعات بين منابع مختلف را در سازمان خود داشته باشید.

مدیریت اسناد - به همراه زیرصفحات

سیستم مدیریت اسناد


رشد فزاينده در حجم اطلاعات با بيش از ۸۵% اطلاعات ساختار نيافته، پيچيدگي ايجاد شده در نتيجه منابع متنوع اطلاعات و طبيعت اطلاعات چالش‌هايي را در مديريت كاراي اطلاعات ايجاد مي‌نمايد. به‌منظور كسب بينش از اطلاعات موجود، سازمان‌ها به رويكردی جامع نياز دارند تا بتوانند ارائه، دسترسي، نگهداری و يكپارچه‌سازی اطلاعات را بين منابع مختلف مديريت نمايند. مديريت محتوای سازمانی راهکاری است كه با تعريف صحيح فرآيندهايی برای ايجاد، مديريت، انتقال و آرشيو اطلاعات، اطلاعات ساختار نيافته را در يك سازمان مديريت مي‌نمايد. اين امر موجب حصول اطمينان در مورد استفاده از دارايي دانش در جهت ايجاد مزيت رقابتي گردد.

 

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« مشخصات عمومی سیستم مدیریت اسناد                                                      مشخصات فنی سیستم مدیریت اسناد »

تصاویر بیشتر

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟