مدیریت اسناد-عناوین

مدیریت اسناد

با سیستم مدیریت اسناد شبکه فردا امکان مدیریت،ارائه، دسترسی، نگهداری، تحلیل و یكپارچه‌سازی اطلاعات بین منابع مختلف را در سازمان خود داشته باشید.

مدیریت اسناد

رشد فزاینده در حجم اطلاعات با بیش از ۸۵% اطلاعات ساختار نیافته ، پیچیدگی ایجاد شده در نتیجه منابع متنوع اطلاعات و طبیعت اطلاعات چالش‌هایی را در مدیریت كارای اطلاعات ایجاد می‌نماید. به‌منظور كسب بینش از اطلاعات موجود، سازمان‌ها به رویكردی جامع نیاز دارند تا بتوانند ارائه، دسترسی، نگهداری و یكپارچه‌سازی اطلاعات را بین منابع مختلف مدیریت نمایند. مدیریت محتوای سازمانی راهکاری است كه با تعریف صحیح فرآیندهایی برای ایجاد، مدیریت، انتقال و آرشیو اطلاعات، اطلاعات ساختار نیافته را در یك سازمان مدیریت می‌نماید. این امر موجب حصول اطمینان در مورد استفاده از دارایی دانش در جهت ایجاد مزیت رقابتی گردد.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟