عنوان بندی طبقه بندي BPMS

طبقه بندی فرآیندهای كسب و كار

به کمک BPMS شبکه فردا می توانید به توسعه محصولات و خدمات از طریق روش ساختار یافته، به منظور بهبود عملکرد که بر طراحی سیستماتیک و مدیریت فرآیند كسب و كار شرکت متمرکز می باشد دست یابید.

طبقه بندی فرآیندهای كسب و كار

سطوح مختلفی را می‌توان در مدیریت فرآیندهای کسب‌ و کار برشمرد که از استراتژی‌های سطح عالی تا فرآیندهای پیاده‌سازی‌شده‌ کسب‌ و کار متغیرند. در بالاترین سطح، استراتژی سازمان مشخص می‌شود که تعریف مفاهیم درازمدت را برای ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در بازار انجام می‌دهد. نمونه‌ یک استراتژی کسب‌ و کار، كنترل هزینه‌ محصولات یک حوزه‌ خاص در بازار است. در سطح دوم، استراتژی کسب‌وکار به‌صورت اهداف عملیاتی شکسته می‌شود.

طبقه بندی فرآیندهای كسب و كار

این اهداف را می‌توان سازمان‌دهی کرد؛ به این صورت که هر کدام از اهداف به مجموعه‌ای از خرده‌هدف‌ها تقسیم می‌شود. کاهش هزینه‌ مواد تامین‌شده نمونه‌ای از یک هدف است که در تحقق استراتژی ذکر شده نقش دارد. در سطح سوم فرآیندهای سازمانی کسب‌ و کار را می‌توان یافت.

فرآیندهای سازمانی کسب‌ و کار فرآیندهای کلانی هستند که معمولا در قالب مستندات متنی نشان داده می‌شوند و درونداد، برونداد، نتایج مورد انتظار آنها و وابستگی‌های آنها به سایر فرآیندهای سازمانی در نمایش آنها ذکر می‌شوند. این فرآیندهای کسب‌وکار به‌عنوان فرآیندهای تامین‌کننده یا مصرف‌کننده عمل می‌کنند. یک فرآیند سازمانی کسب‌ و کار برای مدیریت مواد اولیه که از جانب مجموعه‌ای از دست اندرکاران تامین می‌شود نمونه‌ای از یک فرآیند سازمانی کسب‌ و کار است.
فنون رسمی و نیمه‌رسمی در این سطوح کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند. استراتژی یک سازمان، اهداف آن و فرآیندهای سازمانی آن را می‌توان در قالب متنی روان بیان كرد و آن را با نمودارهایی که با مفاهیمی غیررسمی یا نیمه‌رسمی همراه می‌شوند تکمیل کرد.
در حالی که فرآیندهای سازمانی کسب‌ و کار کاربرد های عمده و کلان کسب‌ و کار را توصیف می‌کنند، به‌ازای هر یك از آنها چندین فرآیند عملیاتی وجود دارد که در مجموع به آن تحقق می‌بخشند. در فرآیندهای عملیاتی کسب‌ و کار، فعالیت‌ها و روابط بین آنها مشخص می‌شود؛ اما جنبه‌های پیاده‌سازی نادیده گرفته‌ می‌شوند. ویژگی‌های دقیق فرآیندهای عملیاتی کسب‌ و کار به‌ وسیله‌ مدل‌ های فرآیندهای کسب‌ و کار تعیین می‌شوند. فرآیندهای عملیاتی کسب‌وکار مبنای توسعه‌ فرآیندهای پیاده‌سازی‌شده هستند. فرآیندهای پیاده‌سازی‌شده‌ کسب‌ و کار شامل اطلاعات مربوط به اجرای فعالیت‌های مربوط به هر فرآیند و محیط فنی و سازمانی اجرای آنها هستند. چندین روش برای پیاده‌سازی فرآیندهای کسب‌ و کار وجود دارد؛ از رویه‌ها و سیاست‌های مکتوب سازمان گرفته تا استفاده از سکوهای فعال‌سازی .
در هرحال، فرآیند پیاده‌شده‌ کسب‌ و کار؛ یعنی تعریفی که فعال‌سازی یک فرآیند بر یک سکوی مفروض را ممکن می‌سازد؛ چه سازمانی باشد و چه فنی.

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما است؟