عنوان بندی طبقه بندي BPMS

طبقه بندي فرآيندهاي كسب و كار

به کمک BPMS شبکه فردا می توانید به توسعه محصولات و خدمات از طریق روش ساختار یافته، به منظور بهبود عملکرد که بر طراحی سیستماتیک و مدیریت فرآيند كسب و كار شرکت متمرکز می باشد دست یابید.

طبقه بندي BPMS

طبقه بندی فرآيندهای كسب و كار


طبقه بندی فرایندهای کسب و کارسطوح مختلفی را می‌توان در مدیریت فرآيندهای کسب‌ و کار برشمرد که از استراتژی‌های سطح عالی تا فرآيندهای پیاده‌سازی‌شده‌ کسب‌ و کار متغیرند.
در بالاترین سطح، استراتژی سازمان مشخص می‌شود که تعریف مفاهیم درازمدت را برای ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در بازار انجام می‌دهد. نمونه‌ یک استراتژی کسب‌ و کار، كنترل هزینه‌ محصولات یک حوزه‌ خاص در بازار است.
در سطح دوم، استراتژی کسب‌وکار به‌صورت اهداف عملیاتی شکسته می‌شود.
این اهداف را می‌توان سازمان‌دهی کرد؛ به اين صورت که هر کدام از اهداف به مجموعه‌ای از خرده‌هدف‌ها تقسیم می‌شود.
کاهش هزینه‌ مواد تامین‌شده نمونه‌ای از یک هدف است که در تحقق استراتژی ذکر شده نقش دارد.
در سطح سوم فرآيندهای سازمانی کسب‌ و کار را می‌توان یافت.
فرآيندهای سازمانی کسب‌ و کار فرآيندهای کلانی هستند که معمولا در قالب مستندات متني نشان داده می‌شوند و درونداد، برونداد، نتایج مورد انتظار آنها و وابستگی‌های آنها به سایر فرآيندهای سازمانی در نمایش آنها ذکر می‌شوند.
این فرآيندهای کسب‌وکار به‌عنوان فرآيندهای تامین‌کننده یا مصرف‌کننده عمل می‌کنند. یک فرآيند سازمانی کسب‌ و کار برای مدیریت مواد اولیه که از جانب مجموعه‌ای از دست اندرکاران تامین می‌شود نمونه‌ای از یک فرآيند سازمانی کسب‌ و کار است.
فنون رسمی و نیمه‌رسمی در این سطوح کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند. استراتژی یک سازمان، اهداف آن و فرآيندهای سازمانی آن را می‌توان در قالب متنی روان بیان كرد و آن را با نمودارهایی که با مفاهیمی غیررسمی یا نیمه‌رسمی همراه می‌شوند تکمیل کرد.
در حالی که فرآيندهای سازمانی کسب‌ و کار کاربردهای عمده و کلان کسب‌ و کار را توصیف می‌کنند، به‌ازای هر يك از آنها چندین فرآيند عملیاتی وجود دارد که در مجموع به آن تحقق می‌بخشند. در فرآيندهای عملیاتی کسب‌ و کار، فعالیت‌ها و روابط بین آنها مشخص می‌شود؛ اما جنبه‌های پیاده‌سازی نادیده گرفته‌ می‌شوند. ویژگی‌های دقیق فرآيندهای عملیاتی کسب‌ و کار به‌ وسیله‌ مدل‌های فرآيندهای کسب‌ و کار تعیین مي‌شوند.
فرآيندهای عملیاتی کسب‌وکار مبنای توسعه‌ فرآيندهای پیاده‌سازی‌شده هستند. فرآيندهای پیاده‌سازی‌شده‌ کسب‌ و کار شامل اطلاعات مربوط به اجرای فعالیت‌های مربوط به هر فرآيند و محیط فنی و سازمانی اجرای آنها هستند.
چندین روش برای پیاده‌سازی فرآيندهای کسب‌ و کار وجود دارد؛ از رویه‌ها و سیاست‌های مکتوب سازمان گرفته تا استفاده از سکوهای فعال‌سازی.
در هرحال، فرآيند پیاده‌شده‌ کسب‌ و کار؛ یعنی تعریفی که فعال‌سازی یک فرآيند بر یک سکوی مفروض را ممکن می‌سازد؛ چه سازمانی باشد و چه فنی.

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« فعالیتهای مورد نیاز جهت فرآيند گرایی                                                                                                طبقه‌ بندی فرآيندهای کسب‌ و کار از نظر دامنه »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟