مثالی از BPM در عمل-عناوین

مثالی از BPM در عمل

ادغام دو شرکت با پرتفوی محصول متفاوت یک نمونه معمولی از ارزش فناوری BPM است.BPM پیچیدگی های زیرساخت IT در حوزه های مختلف را پنهان می کند و نگرانی برای کسانی که در حال اجرای کسب و کار هستند ایجاد نمی کند.

مثالی از BPM در عمل

مثالی از BPM در عمل


ادغام دو شرکت با پرتفوی محصول متفاوت یک نمونه معمولی از ارزش فناوری BPM است. فرض کنید این دو شرکت زیرساخت های متفاوتی دارند و برنامه ای برای یکی کردن آن در کوتاه مدت ندارند. با این حال، شرکت ها تصمیم دارند از طریق وب سایت ها، مراکز تماس، و سایر کانال ها به صورت مشترک برای سفارش گیری از مصرف کننده عمل کنند. این یک سناریوی عالی برای استفاده از فناوری BPM است.

گام اول، طراحی یک فرآیند از سفارش به نقدینگی: ایده آل است که تمام فعالیت های مورد نیاز از سفارش گیری تا تحقق و جمع آوری پول نقد، که در مدل فرآیند کسب و کار شرح داده شده است را شامل شود. هر مرحله باید اجزایی مانند رابط کاربری برای ارائه فهرست محصولات یا جمع آوری اطلاعات مربوط به سفارش را دربرگیرد. خدمات موجود که با برنامه های کاربردی ارتباط دارند مورد استفاده مجدد قرار می گیرند و خدماتی که موجود نیست باید تعریف و پیاده سازی شوند.

مرکز تماس و کارکنان فروش از یک برنامه کاربردی برای گرفتن سفارش استفاده خواهند کرد که از مدل کسب و کار تولید خواهد شد. یکی از مراحل در این مدل اجرای قوانین کسب و کار است که به نظر می رسد شامل محصولات موجود در هر سفارش است. اجزای قوانین به منظور تشخیص شرکت و کارخانه درست تجزیه و تحلیل می شود که سفارش باید با استفاده از تمام داده های موجود از قبیل اندازه سفارش، جغرافیای خاص مشتری، و غیره به آنجا ارسال شود. بر اساس توصیه ارائه شده توسط قوانین کسب و کار بخش های خاصی از سفارش از طریق پیام به شرکتی که محصولات را تولید می کند ارسال می شود. مجموعه دیگری از قوانین کسب و کار برای شناسایی وب سرویس صحیح برای بدست اوردن اطلاعات وضعیت استفاده می شود.

شکل 6. قطعات مرتبط فرآیند سفارش به نقدینگی برای دو شرکت

به این ترتیب، فناوری BPM به فرآیندهای کسب و کار اجازه می دهد به عنوان نیروی محرکه ای برای تعیین چگونگی انجام کسب و کار عمل کنند. پیچیدگی های زیرساخت IT در حوزه های مختلف را پنهان می کند و نگرانی برای کسانی که در حال اجرای کسب و کار هستند ایجاد نمی کند.