ضرورت بکارگیری BPMS

ضرورت بکارگیری BPMS

به دلیل اینکه خود فرآیندها نیز سرمایه هستند، فرآیند اصلی و فرآیندی که بیشترین ارزش را برای مشتری تولید می کنند، باید با دقت مدیریت شوند.

کاربرد در خدمات مالی ؛ تأمين اعتبار

کاربرد در خدمات مالی ؛ تأمين اعتبار

کسب و کار

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار در خدمات مالی؛ تأمین اعتبار


مشکل

فرآیندی کاغذی، انسان محور و دستی جهت دریافت، ذخیره، مدیریت و پیگیری اسناد به منظور تأمین اعتبار و خدمات مالی، كه با استفاده از سیستم های اطلاعات قدیمی در سازمان در میان تعداد محدودی از ساختارهای کسب و کار انجام می شد. این فرآیند با بی کفایتی، بازده پایین و سطح ضعیف خدمات مشتری همراه بود.


ذی‌نفعان

کارکنان و مدیران بخش خدمات مشتری، امور مالی، تیم های سرمایه گذاری، مدیران اجرایی و واحدهای پذیره نویسی (تأییدکننده).


راهکار مبتنی بر BPMS

ارتباطات کاغذی وارد شده از طریق مشتریان (درخواست وام، یادداشت های راهنما، دستورالعملهایی برای تغییر تخصیص پول بین بودجه ها و غیره) با استفاده از نرم افزار دریافت اطلاعاتی کنترل می شوند، که در محیط مدیریت فرآیند کسب و کار به صورت یکپارچه فعالیت می كند. سپس سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار اسناد را برای بررسی اولیه به تیم مدیران مشتری منتقل می کند و به صورت اتوماتیک برای انجام اقدام لازم به واحدهای مناسب هدایت می شود. سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار در سیستم های دیگر (مثل مدیریت ارتباط با مشتری) به صورت یکپارچه مراحل مرتبط بر اساس نوع اسناد را آغاز می کند. تمام وظایف و اقدامات درون واحدی به صورت اتوماتیک، در راستای تکمیلِ کل جریان کار، مدیریت می شوند. یک منبع مركزی اسناد با قابلیت همکاری به تکمیل فرآیند و اطمینان از کنترل نسخه، سرعت می بخشد.


مزایا

راه حل مدیریت فرآیند کسب و کار جایگزین یک راه حل منسوخ، سیستم های قدیمی، جریان کار بهبود یافته و ساختار تدریجی و کنترل فرآیندهای درونی و مرتبط به مشتری، شده است. توانای های این گزارش، ابزارهایی را جهت نظارت بر فرآیندها و تعیین محدوده های مشکل برای مدیریت ارشد ارائه می کند. سپس می توان، مدلسازی کرده و راه حل های فرآیندهای جدید را تست کرد. مهمتر اینکه، راه حل مدیریت فرآیند کسب و کار کمک می کند تا فرآیندها با توجه به نیازها و تقاضاهای صنعت انتخاب شود.

تعداد بازديد: null