عنوان بندی فعال سازی

فعال‌سازی

زمان تصویب و اجرای فرآيند کسب و کار است؛ که به منظور تحقق اهداف کسب و کار یک سازمان فعال می شود.

چرخه حیات فرآیند؛ فاز تصویب و فعال سازی

چرخه حیات فرآیند؛ فاز تصویب و فعال سازی


پس از تکمیل مرحله‌ی پیکربندی سیستم می‌توان نمونه فرآيندهای کسب و کار را فعال سازی نمود.

"مرحله‌ی فعال سازی فرآيندها شامل زمان واقعی اجرای فرآيند کسب و کار است."

نمونه فرآيندهای کسب و کار برای تحقق اهداف کسب و کار یک سازمان به اجرا درمی‌آیند. آغاز اجرای یک نمونه فرآيند کسب و کار معمولاً به دنبال یک رویداد تعریف‌شده اتفاق می‌افتد؛ مانند دریافت یک سفارش به‌وسیله‌ی یک مشتری.

طی مدت فعال سازی فرآيندهای کسب و کار، داده‌های اجرایی ارزشمندی گردآوری می‌شود. این داده‌ها معمولاً در قالب فایل‌های گزارش می‌آیند. این فایل‌ها محتوی مجموعه‌های منظمی از اطلاعات است که از رویدادهای هر فرآيند حکایت می‌کنند. فعالیت آغاز و فعالیت پایان معمولاً در این گزارشات ذکر می‌شوند. این اطلاعات مبنای ارزیابی فرآيندها قرار می‌گیرند که موضوع مرحله‌ی بعد چرخه‌ی حیات فرآيندهای کسب و کار است.

 

 

دانلود و نمایش فیلم های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار

« چرخه حیات فرآیند؛ فاز پیکربندی                                                                                                                        چرخه حیات فرآیند؛ فاز ارزیابی فرآيند »

آیا اطلاعات سایت شبکه فردا ، پاسخگوی نیاز شما می باشد؟