امکان گزارش گیری و مشاهده اطلاعات به صورت تجمیعی (Pivote) و ماتریسی، تغییر سطر و ستون ها و نمایش تمام ارتباط های ممکن بین داده ها، نمایش مجموع و تعداد آنها تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ بازديد: 4309