گزارش نموداری بر اساس ترکیب فیلدها با تفکیک ماهانه اطلاعات، چند فیلد در هر رکورد و محاسبات بر روی چند رکورد با یک ویژگی مشترک تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ بازديد: 3716