امکان تعیین جانشین و تخصیص گروهی کارها به جانشین انتخاب شده و همچنین ارسال هم زمان چندین کار به یک کاربر و تخصیص کارهای کاربران به یکدیگر در محیط کارتابل تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ بازديد: 2188